Tag-Archive for ◊ belastingen ◊Hypotheekrente proefballonnetje
vrijdag, juni 08th, 2012 | Author:

Al een aantal jaren  wordt er gesteggeld over de hypotheekrenteaftrek (HRA) en tot dit jaar was er geen Kamermeerderheid te vinden om hier aanpassingen in te doen. De laatste wijzigingen in duur van deze aftrek dateert al weer van een aantal jaren geleden en D66 heeft daar destijds het voortouw in genomen door de maximale termijn waarin hypotheekrente aftrekbaar is te stellen op 30 jaar, bovendien moet de overwaarde bij verkoop volledig in mindering worden gebracht op de nieuwe hypotheek.

De laatste maanden zijn er openingen zichtbaar bij bijna alle partijen om toch iets te doen aan de deze aftrek. De meest wilde plannen zijn reeds de revue gepasseerd, die ik persoonlijk nogal oneerlijk vind overkomen en die tevens het systeem van belastingheffing onevenredig moeilijk zal maken. Met name het plan om wel van mensen te vragen om belasting te betalen voor een tarief van 42%-52% maar als er sprake is van een aftrekpost dit slechts toe te staan voor 35 %.  Dit gaat tegen het hele idee van progressieve belastingheffing in.

Belastingheffing zou transparant en begrijpelijk moeten zijn voor het grootste deel van de burgers, dat er iets moet gebeuren aan de HRA daar zijn de meesten het inmiddels wel over eens alleen de wijze waarop dit moet gebeuren, daar zijn enorme verschillen tussen de verschillende partijen, terwijl het allemaal veel eenvoudiger kan zonder dat je daarvoor het totale systeem van HRA overhoop moet halen.

Het totaal afschaffen van de HRA is een slecht plan, ondanks het feit dat het nu in een lange periode van ultra lage rentes misschien logisch lijkt, maar volgens mij moet de politiek verder kijken dan 4 jaar regeringsdeelname, het is helemaal niet zo onwaarschijnlijk dat hypotheekrenten weer op het niveau uit kunnen gaan komen van de jaren 80 van de vorige eeuw(13 %), de gevolgen hiervan kunnen een enorme impact hebben op de woningeigenaren die de rente voor een kortere periode hebben vastgezet. De HRA kan hierbij de pijn wat verzachten, dus waarom zou je het kind dan met het badwater weggooien door deze regeling volledig bij het grofvuil te zetten.

Het grootste probleem dat de meeste partijen hebben met de renteaftrek is het feit dat mensen met de hoogste salarissen en de grootste woningen hier het meeste fiscale voordeel bij hebben, en dat door deze voordelen het nut van extra aflossingen niet of nauwelijks aanwezig is, immers bij 4 % rente en 50 % aftrek kost de hypotheek netto slechts 2 % terwijl goed belegt vermogen meer oplevert, vreemd geld is goedkoper dan eigen geld.

Er bestaat, mijn inziens, de mogelijkheid om de HRA aan te passen zonder daarvoor afscheid te moeten nemen van het totale systeem van hypotheekrenteaftrek. We kennen namelijk in het huidige systeem het zogenaamde Eigen Woning Forfait, dit Forfait is een percentage van de WOZ waarde van de woning, de fiscale behandeling van dit forfait is redelijk eenvoudig, het bedrag wordt namelijk in mindering gebracht op de betaalde hypotheek rente, het resterende deel van de rente is vervolgens aftrekbaar in volgens het progressieve tarief.

Om de renteaftrek enerzijds in te perken en anderzijds rekening te houden met het gevoel dat mensen met de topinkomens de renteaftrek eigenlijk niet nodig hebben zou je kunnen overwegen om het Eigen Woning Forfait anders toe te passen. Het is veel eenvoudiger om dit Forfait meer afhankelijk te maken van de waarde van de woning, en met de huidige rentestanden waarbij een rente van 5 % als gemiddelde genomen kan worden, zou je kunnen denken om het forfait vanaf € 100.000,- kunnen laten stijgen met 1 % per 100.000 WOZ waarde. Dit betekend feitelijk dat bij  een woning vanaf € 600.000 men nog wel de rente kan opvoeren in de aangifte maar dat het Eigen Woning Forfait dit gelijk is aan de betaalde rente, en er dus de facto niet meer kan worden afgetrokken.

Een bijkomend voordeel is wanneer de rente flink zou stijgen er wel weer aftrek mogelijk is, zonder dat mensen onnodig in de problemen komen en gedwongen worden om de woning te verkopen, bij woningen vanaf € 300.000 wordt het ook weer interessant om te gaan aflossen, het is bij die bedragen namelijk niet meer aantrekkelijk om te sparen, immers de hypotheek kost je netto 5%-2% is 3 % terwijl je spaargeld nog geen 2,5 % oplevert, aflossen levert per saldo 0,5 % meer rentevoordeel op.

Alle plannen van de verschillende politiek partijen zijn te ingewikkeld en er is mijn inziens geen meerderheid op te krijgen, terwijl er voor deze optie slechts een cosmetische aanpassing van de wet nodig is, en het huidige fiscale  systeem hoeft in beginsel niet op de helling.

 

 

Hypotheekrenteaftrek
woensdag, februari 15th, 2012 | Author:

Buiten het feit dat dit een pracht van een woord voor Galgje is, is de Hypotheekrente-aftrek (HRA) een heet hangijzer en dat al weer een aantal jaren. De vraag of deze fiscale maatregel echt een prijsopdrijvende factor voor de woningmarkt is, waag ik te betwijfelen aangezien de vraag naar woningen al sinds 1945 het aanbod aan woningen overstijgt en het feit dat er steeds meer 1 persoonshuishoudens komen werkt prijsverlagingen niet in de hand.  Dat de HRA  het een verstorende factor is, daar is iedereen het wel zo een beetje over eens.

Nu ik de discussie een beetje heb gevolgd, valt mijn mond open van verbazing over de argumentatie die over en weer wordt gehanteerd. Ik wil hier toch even op ingaan.

Allereerst wordt er steevast geroepen dat de hypotheekschuld in Nederland zo hoog is, en als je uitsluitend naar de schuld kijkt, is dat ook verklaarbaar, echter wat men niet meeneemt in die overzichten zijn de enorme hoeveelheden spaarpolissen waar maandelijks premie in wordt gestort die bedoeld zijn ter aflossing van de hypotheek. Deze polissen zijn direct gekoppeld aan de hypotheeklening, ik denk daarom dat het met onze collectieve hypotheekschuld nog wel mee valt.

De HRA versterkt dit effect natuurlijk wel, het is immers heel interessant om aan de ene kant de rente te mogen aftrekken van je inkomen en aan de andere kant belastingvrij te sparen in je aflossingspolis. De rente kost je netto ongeveer 3% terwijl de rekenrente in de polis 4 tot 5 % is. Bovendien is deze polis ook nog eens belastingvrij als deze wordt uitgekeerd om de hypothecaire lening af te lssen.

Op de tweede plaats hoor je heel regelmatig de term “subsidie” vallen, een aftrekpost is GEEN subsidie, het is een vermindering op het te betalen belastingbedrag, ja de huurtoeslag dat is een subsidie, een noodzakelijke, maar wel een subsidie. Het afschaffen van de HRA is dan ook gewoon een belastingverhoging voor huiseigenaren.

En op de derde plaats, wordt er gesproken over het rücksichtslos afschaffen van de renteaftrek, of een hele ingewikkelde fiscale constructie waarbij je een aftrekpost maximaal in de 42 % schijf mag aftrekken, dit laatste voorstel is m.i. niet reëel aangezien het al jaren de bedoeling is om de aangifte en belastingheffing te vereenvoudigen, dat doe je niet aftrekposten te berekenen via verschillende belastingschijven.

De berekening van het fiscale inkomen is nu nog simpel: Bruto inkomen -/- aftrekposten = Fiscale inkomen x progressieve belastingtarief = het te betalen belastingbedrag, een kind kan de was doen. Het uitleggen van het behandelen van een aftrekpost in een ander tarief dan de feitelijke belastingheffing, daar begin ik niet eens aan, het wordt er in ieder geval niet eenvoudiger op.

Terwijl een oplossing relatief eenvoudig te verzinnen is zonder dat je daartoe allerlei fiscale wetgeving voor op de kop moet zetten. Wij kennen inzake de HRA het zogenaamde Eigen Woning Forfait. Dit is een soort van correctie op de hypotheekrenteaftrek, dit eigenwoningforfait, kent zelfs een soort van progressief element op basis van de WOZ waarde van de woning, het gekke is dat deze progressiviteit nagenoeg ophoud bij woningwaarden tot € 75.000 alsof er nog zulke woningen te koop zijn, en vervolgens boven € 1.040.000 wordt verhoogd met 1,3 %. Dit betekend overigens dat een woning met een waarde van 1.200.000 een bijtelling hebben van € 6.240+€2.080= € 8.320. Om dat in perspectief te zien, stel de rente is 5 % (€60.000) minus het eigen woning forfait van € 8.320 betekend dus een aftrekpost van € 51.680. Dat is een fors bedrag zeker als je daarbij niet meeneemt wat deze persoon aan uiteindelijk aan belastingen moet betalen.

Er blijkt echter wel dat er een progressief element zit in het eigenwoningforfait, dus waarom is het dan niet mogelijk om het eigen woningforfait op een dusdanige manier aan te passen dat je hiermee de renteaftrek op termijn inperkt, te beginnen met het verhogen van dat Eigen Woningforfait naar een bedrag van 5 % wat ongeveer het gemiddelde rentepercentage is wat men moet betalen.  Je zou zelfs kunnen overwegen om dit in stappen van 1 % per € 100.000 WOZ waarde te doen. Dit houdt in de praktijk in dat woningen boven de € 500.000 de facto geen aftrek meer hebben, en je maakt het voor de starter nog steeds mogelijk om eigen woning bezitter te worden.

Het mooie van deze maatregel is dat je hiervoor geen ingewikkelde fiscale wetgeving hoeft op te zetten, en het kan gewoon worden geregeld in een uitvoeringsbesluit, bovendien is het dan nog steeds een mooi middel om enige sturing te geven aan de woningmarkt. Zou dit een feit worden dan betekend dit ook automatisch dat er andere hypotheekvormen weer aantrekkelijk worden, aflossen levert dan gewoon direct voordeel op.

Wat wel van belang is, is dat er eindelijk een lange termijn beslissing wordt genomen over de hypotheekrenteaftrek, zolang dit nog boven de markt blijft hangen blijft het onrustig op de woningmarkt en dat is in niemands belang.

 

VVD voor ondernemers? Echt niet!
woensdag, november 17th, 2010 | Author:

Inmiddels is het nieuwe Kabinet Rutte aangetreden, en nog net op tijd om een aantal zaken uit het regeerakkoord/gedoogwrak door te voeren. Op het gebied van de fiscale wetgeving is maar net gelukt om zaken in te kunnen brengen. Iets wat het Kabinet dan ook heeft gedaan. De keuzes die hier zijn gemaakt gaan echter mijn pet ver te boven. Met name op de aftrekbaarheid inzake Durfkapitaal, de zogenaamde “Tante Agaath” regeling.

Tot op heden was het mogelijk om geld te lenen aan ondernemingen door ouders, vrienden en bekenden, deze leningen hadden een speciale status in de fiscale wetgeving, in het kort kwam het erop neer dat de bedragen zelf buiten BOX 3 mochten worden gehouden, en verliezen (door bijvoorbeeld faillissement) konden worden afgetrokken. Kortom een aantrekkelijke regeling voor het kleine MKB die moeilijkheden hadden om geld via de reguliere kapitaalmarkt en banken te lenen. Door de crisis is het immers alleen maar ingewikkelder voor het kleine MKB geworden om geldleningen te kunnen krijgen.

Wat schetst nu mijn verbazing, in de nieuwe plannen van het kabinet voor het fiscale jaar 2011, wordt deze regeling vakkundig de nek omgedraaid, met name de aftrekbaarheid indien deze leningen niet meer kunnen worden terugbetaald. Zeker gezien het feit dat de crisis nog lang niet is overwonnen. Dit soort maatregelen dien je te nemen in tijden van voorspoed en niet in tijden van tegenslag.

Wat het kabinet wel gaat doen is het VERLAGEN van de Vennootsschapsbelasting voor winsten boven de €200.000, dus winsten voor de grote multinationals en structuur-BV’s, dit is in totale tegenspraak met elkaar, niet de motor van onze economie wordt de fiscale hand boven het hoofd gehouden namelijk het MKB (80% van Nederland verdient haar geld hier), maar de grote ondernemingen.

Morgen wordt dit voorstel ter stemming aangeboden in de tweede kamer, ik hoop dat zowel de oppositie als de coalitiepartijen tot inkeer gaan komen en dit voorstel met spoed naar de prullebak verwijzen.

Ik heb inmiddels de D66-Fractie gemaild met het verzoek vooral tegen te stemmen

Onderwerp: Belastingplan 2011 stemming
Ter attentie van: Wouter Koolmees
Bericht: Gisteren heb ik een bijeenkomst gehad met de belastingdienst, deze informatiedagen van 
de belastingdienst hebben tot doel de plannen van het komende fiscale jaar uit te leggen.

Tijdens deze bijeenkomst kwam ook de regelgeving inzake durfkapitaal naar voren, de zgn Tante 
Agaath Regeling. Het is blijkbaar de bedoeling van het Kabinet om de fiscale mogelijkheden van deze 
regeling flink in te perken.

Dit is zorgwekkend,waar het hele MKB enorme moeite heeft om financieringen rond te krijgen door de 
voortdurende financiële crisis, wil het kabinet deze aantrekkelijke vorm van geldleningen 
de nek omdraaien. 

Dat dit uit de koker van de VVD komt vind ik niet zo vreemd, die richten zich met name op de grotere 
structuur vennootschappen (blijkt ook uit de daling van de VPB voor winsten boven de 200K)Echter de 
Tante Agaath constructies zijn, zeker in deze tijd, erg belangrijk voor het kleinere MKB.

Nu heb ik begrepen dat er enkele amendementen zijn ingediend, maar of deze betrekking hebben op de 
Tante Agaath regeling, is mij niet bekend. 

Ik verzoek u langs deze weg een krachtig standpunt in te nemen tegen deze wijziging in de 
belastingwetgeving, en visie te tonen door duidelijk aan te geven waar economische vooruitgang 
geboekt moet gaan worden, namelijk het MKB, de motor van onze economie. 

Met vriendelijke groet
Oneerlijke fiscale bijtelling privegebruik auto.
donderdag, november 11th, 2010 | Author:

In de Nederlandse belastingwetgeving is het zo dat je prive-gebruik van de zakelijk auto moet bijtellen in prive. Op zich is daar niets mis mee, echter wat nu als je een kleine ondernemer bent en daarom kiest om zakelijk een auto te rijden van 2 jaar oud en ouder. In dat geval wordt je bestraft door diezelfde fiscale wetgeving. Immers de bijtelling van 25% is gebaseerd op de oorspronkelijke cataloguswaarde en niet op de aanschafwaarde.

Voorbeeld aanschaf nieuwe auto:

Een ondernemer schaft een nieuwe auto aan met een cataloguswaarde van € 30.000

Kosten afschrijving € 6.000,-

Kosten Brandstof/verzekering/belasting/onderhoud € 6.000

Totale autokosten € 12.000

Bijtelling € 7.500

Resteert aan aftrekbare autokosten € 4.500

Voorbeeld aanschaf 2de handsauto:

Een ondernemer schaft een 2dehands auto aan met een cataloguswaarde van € 30.000, en een aanschafwaarde van € 15.000

Kosten afschrijving € 3.000,-

Kosten Brandstof/verzekering/belasting/onderhoud € 6.000

Totale autokosten € 9.000

Bijtelling € 7.500

Resteert aan aftrekbare autokosten € 1.500

Per saldo betaald de ondernemer in het 2 de voorbeeld ongeveer € 1.000 meer aan belastingen, en alleen vanwege het feit dat hij de liquiditeit niet heeft om een nieuwe auto te kunnen rijden.

Ik vraag mij af of de politieke elite zich hier druk om maakt ipv de aftrekbaarheid van golfkosten of andere vormen van representatiekosten.