Tag-Archive for ◊ kabinet ◊Overheidshuishoudboekje
donderdag, maart 01st, 2012 | Author:

Waar komt toch die fixatie vandaan om een begrotingstekort van 3 % te hebben, jaar in en jaar uit. Blijkbaar is dit tekort van 3 % de norm geworden en vergeet men dat je hiermee gewoon achteruit boert. In een gewone huishouding kan bijna iedereen vertellen dat 3 % meer uitgeven dan dat je verdient je hoe dan ook in de problemen zal brengen. De laatste 10 jaar heb ik geen structureel plan meer gezien of gehoord waarin wordt gesproken om het huishoudboekje op 0%  te houden, volgens het ouderwetse begrip de “Tering naar de Nering” zetten.

Het doel van een verantwoordelijke overheid zou altijd moeten zijn om op de langere termijn gemiddeld de 0 % voor ogen te houden, dus in een periode van 10 jaar bijvoorbeeld mag de gemiddelde overheidsuitgaven niet boven de gemiddelde inkomsten uitkomen. Tussentijds zou er geen beperking moeten zijn op het oplopen van tekorten mits de lange termijndoelstelling wel wordt gehaald. Deze lange termijn doelstelling moet dermate hard zijn dat zelfs verkiezingen hier geen invloed op zou mogen hebben.

Zo een oplossing geeft een overheid veel meer speelruimte om in te kunnen grijpen in de economische omstandigheden van het moment, het kan namelijk best eens handig zijn om een begrotingstekort te laten oplopen in tijden van crisis, sterker nog dat gebeurt ook doordat meer werkloosheid meer uitgaven betekend en minder belastinginkomsten, laat dat traject dan maar gebeuren, maar corrigeer dit snel als de economie weer aantrekt, en dat de economie weer aantrekt is wel zeker.

Tijdens Paars hadden we Minister Zalm en de Zalmnorm en een politiek landschap dat het mogelijk maakte om met enig realiteitszin deze problemen aan te pakken, zonder ideologische dogma’s en andere beperkingen, en een beetje paars met partijen die pragmatisch tegen problemen aankijken, zou nu niet verkeerd zijn, helaas laat het huidige politieke landschap van uitersten dit soort zaken niet meer toe, de PVV op rechts die als enige doel heeft links buiten de regering te houden, en de SP op links die totaal opgesloten zit in de eigen ideologie en dogma’s  en daartussen partijen die meer bezig zijn verloren zieltjes met hun eigen populistische geneuzel binnen te harken dan naar oplossingen te zoeken.

Kortom Nederland heeft weer een beetje paars pragmatisme nodig.

 

 

Internet op Zwart
woensdag, januari 18th, 2012 | Author:

Vandaag gaan uit protest tegen de verregaande SOPA/PIPA wetgeving diverse internetsites op zwart, de bekendste hiervan zijn Wikipedia, en WordPress. De belangrijkste reden van dit protest is het feit dat deze wetgeving een groot deel van de censuurmaatregelen die hierin zijn opgenomen wil neerleggen bij particuliere organisaties. Het is dus straks niet de rechter die hierover gaat oordelen, maar organisaties zoals brein die te vuur en te zwaard oude verdienmodellen wil beschermen.

Met SOPA is het mogelijk om iedere site off line te halen welke links bevatten, zelfs al worden deze links geplaatst door gebruikers zelf. Het is in weze dus mogelijk om ook deze site plat te gooien, wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een link naar een alternatieve Piratebay post en dit alles zonder dat dit hoeft te worden getoetst aan welke wet dan ook.

Het gekke is dat Nederland onlangs een aanzienlijk bedrag heeft gereserveerd om de vrijheid op het internet in landen zoals China en diverse Midden-Oosten dictaturen te bevorderen, terwijl diezelfde regering het geen probleem vind om te onderhandelen met de VS over een verregaande censuurmaatregel zoals SOPA, een verdrag dat blijkbaar zo geheim is dat de inhoud hiervan het daglicht niet kan verdragen. Dat is op zich al vreemd, aangezien deze wetgeving verregaande consequenties heeft voor elke individuele burger, maar diezelfde burger mag hiervan geen kennis nemen. Dat noemen ze binnen de politiek dan “Het Vrije Westen” dat blijkbaar al lang niet meer zo vrij is. Het ergste hiervan is nog wel dat onderhandelingen worden gevoerd door personen die dermate digibeet zijn dat ze iedere avond een stukje kaas bij hun muis leggen.

Eigenlijk zouden onze volksvertegenwoordigers zichzelf eens moeten afvragen, voordat ze onderhandelingen ingaan, wat belangrijker is:  het recht op informatie en de vrije nieuwsgaring, of de belangen van de commerciële media-industrie met hun diepe zakken en machtige lobbygroepen. Met andere woorden zijn we nog een democratie of veranderen we in een corpocratie.

TBS
woensdag, oktober 19th, 2011 | Author:

Er is veel te doen over TBS (ter beschikkingstelling Regering), en inmiddels komen er ook berichten binnen van specialisten die vinden dat het huidige systeem in gevaar dreigt te komen. In een artikel op nu.nl geeft de vice-president van het Hof in Amsterdam, toch niet de minste op het gebied van het strafrecht, aan dat de huidige politici het TBS systeem om zeep dreigen te helpen, omdat men blijkbaar in Den Haag alleen nog maar kan regeren op incidenten en niet meer in staat is om het grotere geheel in ogenschouw te nemen en daarop beleid af te stemmen.

Blijkbaar kun je in Nederland alleen nog maar scoren als je reageert op de waan van de dag en incidenten-politiek bedrijven, daarmee lijkt het net alsof de regering, maar ook de tweede kamer, er bovenop zit. Echter het nadeel van incidenten-politiek is dat er dan beleid wordt gemaakt die geen rekening houd met het grotere geheel, en de lange termijn visie, ook zo een vies woord tegenwoordig. Bovendien, door beleid te maken op de collectieve onderbuik van het “volk”, willen de feiten wel eens ondergesneeuwd raken.

Ons strafrecht heeft, volgens mij,  een tweetal functies:

– Vergroting van het gevoel van veiligheid

– criminaliteitsbeheersing

Waarbij het puntje Criminaliteitsbeheersing naar mijn mening de belangrijkste is. We hebben met z’ n allen immers meer baat bij een crimineel die na zijn straf niet meer in de fout gaat dan met een crimineel die dat wel doet. Dan kan bij een langere gevangenisstraf wel het veiligheidsgevoel groter zijn, maar uit eindelijk komt iemand weer op straat te staan en kan dus ook weer in de fout gaan.

Criminaliteitsbeheersing zou dus altijd prioriteit nummer 1 moeten zijn, en laat daar nu ons hele TBS systeem op zijn gebaseerd namelijk het voorkomen dat iemand niet meer de fout in gaat, en iedere discussie die wordt gevoerd over de nut en de noodzaak van TBS dien je dus niet te voeren over die keren dat TBS ‘ers de fout in gaan, maar dien je te voeren met een helicopterview waarbij je kijkt naar het totale plaatje van de wijze van straffen in Nederland.

In Nederland kennen we een drietal wijzen van straffen:

– De Taakstraf

– De gevangenisstraf

– De gevangenisstraf aangevuld met TBS.

Door de WODC wordt onderzoek naar recidive binnen deze verschillende wijzen van strafmaat, en daaruit blijkt dat de kans op recidive fors lager is wanneer er TBS wordt opgelegd, dan wanneer er alleen maar een gevangenisstraf wordt opgelegd. Uit een onderzoek uit 2006 blijken de volgende recidive-cijfers

Taakstraf: In 55 % van de gevallen valt de veroordeelde crimineel weer in herhaling

Gevangenisstraf: In 75 % van de gevallen valt de veroordeelde crimineel weer in herhaling

TBS: In ” slechts” 20 % van de gevallen valt de veroordeelde crimineel weer in herhaling

Met die cijfers in het achterhoofd zou je in redelijkheid toch denken dat je eerder het aantal TBS-plaatsingen uitbreidt dan inperkt, TBS is immers aantoonbaar succesvoller dan iedere andere form van strafoplegging die wij in Nederland kennen, en zou je voor de “harde lijn”  zijn kun je met deze cijfers zelfs beargumenteren dat je eigenlijk alle criminelen die geweldsmisdrijven plegen automatisch TBS zou moeten geven.

Politici die menen te moeten scoren op TBS incidenten, puur en alleen om electoraal voordeel te kunnen behalen zouden de moeite eens moeten nemen om eens naar de echte cijfers te kijken, en die zeggen toch echt dat het TBS-Systeem dat Nederland kent relatief succesvol blijkt te zijn, daar doet die ene onsnapte TBS’ er niets aan af, natuurlijk dien je dit soort zaken te voorkomen, maar dat doe je niet door het hele systeem om zeep te helpen.

Het TBS-systeem dat Nederland heeft is dermate succesvol dat we dit moeten behouden, koesteren en waar mogelijk verbeteren.

 

 

 

Linkdump: Iedereen is verdacht
maandag, april 04th, 2011 | Author:

Linkdump

 

Moeten we dit wel willen?

Daar zijn ze dan het Nieuwe Kabinet
donderdag, oktober 14th, 2010 | Author:

De Babyboomcoalitie

Koot en Bie hadden daar al in 1989 een antwoord op, voorzienigheid zullen we maar denken

Ouwe Lullen moeten Weg

Het Regeerakkoord.
vrijdag, oktober 01st, 2010 | Author:

In het regeerakkoord vallen de volgende zaken op, allereerst wordt er in de inleiding alle moeite gedaan om de PVV connectie omlaag te schalen, wat onmogelijk is gezien de hoeveelheid maatregelen die in het regeerakkoord aanwezig zijn waaraan duidelijk de hand van Wilders valt af te lezen.

1. Bestuur

Onder het kopje bestuur wordt geprobeerd om de overheid te verkleinen, mooie plannen, maar waarschijnlijk niet realiseerbaar zeker de plannen op het verkleinen van de eerste en tweede kamer, zijn m.i. niet mogelijk. Op de eerste plaats omdat hiervoor een 2/3 meerderheid nodig is en op de tweede plaats dat hiervoor minimaal 8 jaar nodig is om dit te realiseren. Er zijn echter nogal wat partijen die hier eventueel voor te porren zijn.

Tevens wordt er voor  de randstad een nieuwe bestuurslaag ingesteld, en wel de “Infrastructuurautoriteit” waarschijnlijk is dit ook een goed plan, de infrastructuur moet verbeterd worden om economische vooruitgang te kunnen realiseren, vastlopen van het verkeer betekend vastlopen van de economie.

Ik ben van mening dat elke vorm van openbaar bestuur gekozen dient te worden, of dit nu de Burgemeester of de Minister President is, echter in het regeerakkoord wil men af van het rechtstreeks kiezen van de waterschappen, uit democratisch oogpunt is dit een slechte zaak, ofwel je voegt deze bestuurslaag bij de provincies ofwel je houdt deze democratisch.

Het nieuw te vormen kabinet wil wel af van allerlei deelraden, hiervan ben ik wel een voorstander, dit lijkt mij een kostbare extra bestuurslaag wiens taken ook door een gemeenteraad kunnen worden uitgevoerd.

Als maatregel wordt het verminderen van ambtenaren ingebracht, ik vraag mij af of dit zin heeft, in ieder geval als bezuinigingsmaatregel niet, van een ambtenaar ben je zo 1,2,3, niet af, en over herziening van de huidige wachtgeldregeling wordt niets gemeld in het regeerakkoord. Dit zal dus op korte termijn geen enkel effect hebben. Bovendien wordt dit item al 30 jaar op de agenda gezet, en i.p.v. een kleinere overheid is de overheid over die periode alleen maar gegroeid, het is ook maar de vraag of deze coalitie er wel werk van kan maken.

De overheid gaat eindelijk werk maken van het betalen van haar facturen binnen een redelijke termijn, op straffe van boeten, dit is een heel goed uitgangspunt, omdat de betalingsmoraal van overheden op het moment diep bedroevend is, en leveranciers opzadelt met liquiditeitsproblemen.

Er zit ook een democratisch lichtpuntje in het akkoord, het te vormen kabinet wil stemmen vanuit het buitenland vereenvoudigen, en elke maatregel die de democratie bevorderd is een goede maatregel in mijn ogen.

2. Buitenland

Het kabinet wil zich sterker gaan richten op Nederlandse handelsbelangen in het buitenland, dit is een goede zaak, ons land is immers voor een groot deel afhankelijk van de in- en export. Wat opvallend is in dit onderdeel is het aanhalen van de Nederlandse positie binnen Europa, het kabinet lijkt in eerste instantie niet voornemens om zich terug te trekken uit Europa en dijken rond het land op te richten, dit in tegenstelling van wat de PVV al jaren roept. Er wordt wel opgeroepen tot het beëindigen van uitbreidingen van Europa, bovendien wil het kabinet dat Europa zich minder i.p.v. meer gaat bemoeien met de afzonderlijke lidstaten. Het gekke hierbij is dat ze nationaal meer willen centraliseren, maar europees juist niet. Alle macht moet naar Den Haag, maar of we daar zoveel beter van worden is de vraag.

Het eisenpakket voor het verstrekken van ontwikkelingshulp wordt sterk opgeschroefd, het is daarbij nog niet helemaal duidelijk hoe men dit wenst te realiseren, het lijkt erop dat dit onderdeel de kapstok is om fors te kunnen bezuinigen op ontwikkelingshulp. Tevens het binnenhalen van commerciële bedrijven die uit het budget van de ontwikkelingsgelden dienen te worden betaald, lijkt mij een verkapte bezuiniging te zijn. Het lijkt erop dat een land straks ontwikkelingshulp kan krijgen maar dan moeten de goederen wel in Nederland worden besteld.

Tevens wordt er op de valreep van dit hoofdstuk de JSF nog even ingebracht, die komt er blijkbaar dus.

3. Economie

Het kabinet gaat zich, veel meer dan vroeger, richten op haar faciliterende taak m.b.t. het bedrijfsleven, de kernpunten hier zijn, innovatie, fiscale voorzieningen, vestiging, onderzoek, exportbevordering en financiering, naar mijn mening een goede zaak, juist een sterk bedrijfsleven is het beste medicijn voor eventuele economische dips, als men dan ook nog de financiële sector flink in de gaten houdt dan kon dat nog wel eens wat worden. Wat opvalt hier is dat men slechts subsidies wil verstrekken als de “effectiviteit” hiervan is bewezen, terwijl ze het elders hebben over “minder regels”, het is op het ogenblik al ondoenlijk voor de kleinere ondernemers om subsidies binnen te harken omdat ze simpelweg hiervoor niet de kennis in huis hebben, dit zal in de toekomst alleen maar erger worden, terwijl ik vind dat juist het MKB meer zou moeten worden versterkt, zij is immers de motor van onze economie, 80 % van het Nederlandse arbeidspotentieel is werkzaam binnen het MKB.

In het regeerakkoord wordt wel apart melding gemaakt over het MKB, het kabinet wil het mogelijk maken dat het MKB meer kansen krijgt om mee te doen in aanbestedingen, door enerzijds de omzeteisen naar beneden toe bij te stellen, en anderzijds deze ondernemers één loket te bieden voor overheidszaken, bovendien wil men ook ZZP’ers de mogelijkheid gaan bieden om mee te kunnen doen aan aanbestedingen. Ook dit is een goede zaak.

Wat positief is, is dat het er op lijkt dat men de zelfstandigenaftrek weer wil herstellen naar de situatie van 2009, dit is goed nieuws voor de kleinere ondernemers die in de huidige situatie 2010 een behoorlijke bak zelfstandigen aftrek zijn kwijtgeraakt, men kon pas volledig gebruik maken van de zelfstandigenaftrek als men meer dan 100k aan belastbare winst overhield, dit was vooral voordelig voor de grotere ondernemers, die deze aftrek eigenlijk niet nodig hadden.

Het grappige is dat men wil inzetten op innovatie, maar daarvoor heb je goede opleidingen nodig, en naar het zich laat aanzien wordt juist in het onderwijs geen dubbeltje geïnvesteerd.

Het regeerakkoord geeft aan meer te willen inzetten op verlichting van de administratieve lastendruk, ook dit is een onderwerp dat volgens mij al 20 jaar in elk regeerakkoord staat, maar nooit is gerealiseerd, in plaats van minder regels zijn er alleen maar meer regels bij gekomen, wat opvallend is dat men wel een duidelijk tijdspad heeft aangegeven, dus misschien wordt het wel wat. Vergunningsaanvragen worden meer een automatisme en zullen straks eenvoudiger te krijgen zijn, dit scheelt natuurlijk behoorlijk en geeft ondernemers meer een vrije hand om te kunnen ondernemen, bovendien worden ze veel minder belast met allerlei controles.

De verwijderingsbijdrage wordt afgeschaft, het heeft even geduurd maar het moet nu realiteit worden, dit heeft namelijk nooit het effect gehad wat men er van had gedacht. Het kabinet heeft wel sterk de oren laten hangen naar de religieuzen, het aantal koopzondagen wordt niet verder uitgebreid, tot zover dus de vrijheid van handelen voor ondernemingen.

Energie

De kernpunten zijn hier, minder CO2 uitstoot door meer kernenergie, over echte alternatieve energie wordt niet veel gemeld, terwijl kernenergie eigenlijk alleen als tussenoplossing dient te worden gezien, tot echte duurzame oplossingen beschikbaar gaan komen. Er is een grote plus in dit onderdeel, de energie-infrastructuur blijft in publieke handen, dit zijn zaken die niet aan de markt kunnen worden overgelaten.

Natuur

Hier wordt zeer weinig over gemeld, en behoudens een bak met wollige taal staan hier geen echte maatregelen in buiten het feit dat natuur ondergeschikt dient te worden gemaakt aan de toekomstperspectieven van ondernemers, ik weet niet of dit zo een goed idee is, zoveel natuur hebben we niet meer in Nederland.

Dierenwelzijn

Het Dion Grauss hoofdstuk, het bevat een aantal goede punten zoals vacinatie ipv ruimen, alternatieven voor dierproeven, aanpakken misstanden bij fokkers en bestrijding van illegale handel in exotische dieren.  De werkelijke zinloze bijdrage van de PVV vind je in de laatste 2 punten het instellen van 500 animal cops, en het instellen van een nieuw diertjes alarmnummer 114, deze 500 onzinagenten komen uit de uitbreiding van de 3000 agenten die het kabinet voor ogen had, daarbij kunnen deze taken prima door de reguliere Politie worden uitgevoerd, waarom dan een extra politiemacht is mij een raadsel, bovendien vraag ik mij af of je de kosten van een nieuw alarmnummer 114 moet willen maken terwijl dit ook door 112 kan worden opgevangen.

Financiën

Hier is al veel over gemeld, men wil begrotingsevenwicht hebben in 2015, een nobel streven, het is alleen zo jammer dat ze hiervoor niet echte knopen hebben doorgehakt, en net als in de periode van Paars wil men inzetten op inperking van de staatsschuld. In dit hoofdstuk leid ik af dat men inkomsten minder wil oormerken, dus meer in algemene middelen, de link tussen belastinginkomsten en de overheidsuitgaven zal minder transparant gaan worden.

Gezondheid

Het kabinet wil zorgtaken weer dichter bij de burger brengen, taken die door huisartsen kunnen worden verricht dienen niet in het ziekenhuis te worden gedaan, hoe men dit wil realiseren wordt nergens gemeld, bovendien vind ik geen onderbouwing hoe men dit financieel gaat oplossen in de richting van de huisartsen.

Een goed punt in het akkoord is het fusieverbod, door al deze fusies in verzekeringsland is marktwerking al erg moeilijk zoniet onmogelijk, de zorgvrager heeft nagenoeg geen vrije keuze meer, bovendien is het gevaar van kartelvorming en prijsafspraken levensgroot, dit is per definitie slecht voor de cliënt.

Slechte punten zijn een enorme verschraling van de beschikbare geneesmiddelen en het inperken van IVF behandelingen, Fysiotherapiebehandelingen, inperking van de werelddekking in de zorg, dit gaat straks problemen opleveren voor diegenen die hier geen rekening mee houden.

Marktwerking in de zorg wordt verder voortgezet, of dit zo verstandig is, is maar de vraag, marktwerking is immers alleen mogelijk in een markt die dit toelaat, en zorg heeft een sterk lokaal karakter en zijn de facto monopolist in hun eigen werkgebied.

De numerus Fixus voor medische studenten wordt afgeschaft, dit kon wel eens een opsteker zijn voor de marktwerking, immers meer medische specialisten verminderd de vraag, en daarmee de prijs, al vraag ik mij af of dit gaat werken, medische specialisten zijn de Jura wel zelfstandig ondernemers, de facto echter niet.

De geestelijke gezondheidszorg wordt fors beperkt, ook hiervan is het maar de vraag of dit op termijn niet meer gaat kosten dan dat het oplevert.

Jeugdzorg

Na de “gezinsmeuk” van Rouvoet, wordt in het regeerakkoord hier nog nauwelijks meer aandacht aan besteed, het ene uiterste naar het andere uiterste, de effecten hiervan moeten zich in de toekomst nog uitwijzen, het hoge “betuttelings”gehalte van het vorige kabinet wordt hiermee wel weer naar meer normalere proporties teruggebracht.

Rookverbod

Het eerste echte goede voorstel van dit kabinet, terugdraaien van de betutteling van de overheid op het gebied van de vrije keuze van mensen, het rookverbod kon worden ingesteld op basis van de ARBO-wetgeving, en het recht (plicht)  op een rookvrije werkplek, het gekke van deze maatregel was dat de ZZP-cafebaas ineens zich aan dit verbod moest conformeren, dus niet de recht van de ondernemer te kunnen bepalen wat er in zijn etablissement gebeurde ging voor, maar het recht van het personeel, die hij niet had, ging voor.

Met een beetje goede wil wordt het rookverbod afgeschaft voor de gehele natte horeca, en laat de markt dit zelf oplossen, misschien dat de draagvlak voor rookvrije horeca is verbeterd na een paar jaar rookverbod. Draagvlak1 die er tot het rookverbod nooit is geweest.

Sport

Sportbevordering ja, middelen hiervoor zijn er echter niet, dit zal ook wel weer een wassen neus blijken te zijn.

Immigratie,

Daar is die, het PVV deel van het akkoord, ook gezien het gedoogakkoord blijkt weer dat de PVV een 1-issue-beweging is. De kernpunten hierin zijn, vermindering van immigratie door snellere afwikkeling van de procedures, terugdringen van immigratie van diegenen met weinig perspectief, verscherping uitzetbeleid, en als klap op de vuurpijl strafbaarstellen van illegaal verblijf hier, dit laatste gaat mij wel een beetje ver.

Wat verder vreemd is te noemen is het inzetten op eigen initiatief inzake de inburgering, maar deze inburgering dient men wel zelf te betalen, welke strafmaatregelen heeft dit kabinet in gedachten voor diegenen die dit niet willen of nog erger, kunnen betalen.

Procedures voor asielzoekers zullen worden vereenvoudigd wat waarschijnlijk een slechtere rechtspositie zal gaan betekenen voor deze mensen, bovendien mag hij/zij zijn gezin niet naar Nederland halen, dit is m.i. hardvochtig.

De eisen voor gezinshereniging worden fors verzwaard, en het wordt duurder. Op het gebied van arbeidsmigratie kan ik mij wel vinden in de voorstellen, de kern is dat er slechts arbeidsmigratie is toegestaan indien een werkgever kan aantonen niet aan het juiste personeel te kunnen komen via de reguliere arbeidsmarkt, kennismigranten hebben nog steeds de mogelijkheid om hierheen te komen.

De rechtszekerheid van migranten wordt wel aanmerkelijk verslechterd, het is namelijk niet zeker of je hier mag blijven als je een tijdelijke vergunning hebt gekregen, het kan voorkomen dat je pech hebt je baan te verliezen of ziek te worden en dan alsnog wordt uitgezet omdat je niet aan de inkomenseis voldoet.

Bovendien zal het straks eenvoudiger mogelijk worden om radicale “geestelijke bedienaren” lees Imams uit te zetten echter wordt hiervoor niet de wet aangepast.

Een groot pluspunt in het akkoord is dat men het eenvoudiger wil maken om buitenlandse diploma’s sneller te gaan erkennen, dit geeft migranten betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar ze moeten wel gaan betalen voor de inburgering, door middel van een lening, wat dus effectief inhoud dat migranten hier al met een schuld beginnen voordat ze ook nog maar 1 euro hebben kunnen verdienen.

Tevens wordt in dit hoofdstuk het boerka-verbod toegelicht, pure symboolpolitiek waarin de hand van de PVV duidelijk zichtbaar is, deze maatregel is namelijk totaal niet nodig, want het is in Nederland al lang mogelijk om gezichtsbedekkende kleding te verbieden in de openbare ruimte, dit staat namelijk in zowat elke APV van Nederland. Daarnaast wordt er gewag gemaakt van een verbod op de hoofddoek voor politie en rechtelijke macht, nog zo een schoolvoorbeeld van symboolpolitiek voor een situatie die zich totaal niet voordoet in Nederland, er is in Nederland niet één dame binnen de rechtelijke macht en de politie te vinden die een hoofddoek draagt. Jammer dat de PVV aanhang niet in de gaten geeft hoe zinloos deze maatregelen zijn.

Het verkrijgen van het Nederlandersschap wordt behoorlijk moeilijker gemaakt, bovendien wil men graag vreemdelingen het Nederlanderschap af kunnen nemen die een strafbaar feit hebben gepleegd waar meer dan 12 jaar op staat, iets dat volgens de internationale regels onmogelijk is. Nog een maatregel die het zeer goed zal doen bij de PVV achterban, maar die geen enkel effect zal sorteren.

Het volgende onderdeel dat totaal overbodig is maar het wel goed zal doen bij de PVV is de maatregel die korting of intrekking van de bijstand zal veroorzaken wanneer kleding of gedrag arbeidsparticipatie in de weg staat, dit blijkt in de praktijk al lang te gebeuren, al heb ik het idee dat dit een opmaat is voor een totaal hoofdoekjesverbod.

Een maatregel waar ik mij wel in kan vinden is het beperken van de export van Kinderbijslag en kindgebonden budgetten naar andere landen, waar ik meer moeite mee heb is het woonlandbeginsel dat zal worden ingebracht in de AOW tegemoetkoming en de WGA vervolguitkering.

Infrastructuur

Het belangrijkste hiervan is dat de privacybeperkende Kilometerheffing van de baan is, en men de accijnzen wil benutten om de variabele autokosten te verhogen, wat in principe hetzelfde effect heeft met als bijkomend voordeel dat milieuonvriendelijke auto’s duurder gaan worden. Er is immers geen directer verband te vinden tussen gereden kilometers en verbruik dan de brandstof.En de maximumsnelheid op de autosnelwegen gaat omhoog, ook een goede maatregel, dit kan namelijk best.

Tevens wordt er ook extra ingezet op de binnenscheepvaart en het openbaar vervoer.

Hoe ze de supersnelwegen willen gaan realiseren en de daarbij behorende tolheffingen, is mij nog een raadsel, bovendien vraag ik mij af waar ze deze snelwegen willen gaan aanleggen, het lijkt mij toch echt verstandige om het bestaande wegennet te verbreden, daarmee wordt het milieuw het minst belast en hoeft er verhoudingsgewijs veel minder asfalt worden aangelegd, misschien dat dit aspect in de toekomst nog duidelijker zal gaan worden.

Het ontpolderen van de Hedwigepolder wordt stopgezet, de vraag is of dit een goedmakertje is voor Ad Koppejan, om deze toch mee te krijgen voor het te vormen kabinet.

Ruimtelijke ordening en milieu

Men wil deze taken overdragen aan de provincie, hoe dit zich rijmt met het inperken van diezelfde provincie is mij een raadsel.

Onderwijs

Het kabinet wil dat Nederland tot de top vijf van kenniseconomieën gaat behoren, echter hier wordt geen dubbeltje voor vrijgemaakt. Met heeft het over prestatieverhoging, uitvalbeperking kwaliteitsimpulsen, maar nergens over de financiering hiervan, men wil echter wel de rekening voor een deel bij de studenten gaan leggen, studeren wordt weer iets voor de elite, in ieder geval moeilijker betaalbaar voor het “volk”, dit heeft ook effect voor de PVV aanhang, maar onderwijs en opleiding is iets waar de PVV weinig boodschap aan heeft, de staat hiervan kun je immers niet in de schoenen van “de moslim” schuiven.

De vrijheid van onderwijs blijft in stand dit houd expliciet in dat islamitische scholen mogelijk blijven en dat je deze mag oprichten, er wordt wel een kwaliteitsslag gemaakt, maar daar is m.i. niets mis mee, ook dit zal de PVV aanhang minder aan staan.

Cultuur,

Hier gaan financieel grote klappen vallen, de effecten hiervan moeten nog blijken, in hoeverre is kunst en cultuur de nek omgedraaid in 2015.

Internet

Het enige dat hierover wordt vermeld is de dooddoener “Het kabinet bevordert een vrij en open internet.” er staat niets over het hoe, en zeker niet hoe dit zicht verhoudt met de plannen van Generalissimo Ernesto Hirsch Ballin, en zijn onvermoeibare stroom aan maatregelen die het internet zoveel dienen in te perken, door middel van censuur, filtering, gegevensopslag en ga zo maar door.

Media

De publieke omroep krijgt forse financiële klappen hier staat ook een dijk van een tegenstelling: Bezuinigen zonder de kwaliteit aan te tasten, en indien de kwaliteit wel wordt aangetast flikkeren we gewoon een net eruit. Wat een enorme dooddoener is dit.

In 2015 wordt de ondergrens voor omroepen gesteld op 400.000 leden, dit betekend voor #powned, dat ze meer moeten inzetten op ledengroei, maar dat geld ook voor MAX, NCRV, VARA en VPRO

Ouderenzorg

Hier wordt 1 mrd voor vrijgemaakt, en daarmee 12.000 nieuwe medewerkers, dat geld zal waarschijnlijk uit de AWBZ worden gehaald, en is daarmee een sigaar uit eigen doos, met de rechterhand geld geven en met de linker afpakken, tevens wordt er ingezet, op meer patientenrechten, wat op zich natuurlijk een goede zaak is. Bovendien zet men in op schaalverkleining ipv schaal vergroting, zorg dichter bij de burger brengen is het devies, in theorie een mooi plan maar of hier iets van terecht zal komen in de praktijk is maar de vraag.

Veiligheid

Preventief fouilleren wordt uitgebreid, dus zonder al te veel moeite mag een agent je bevoelen, terwijl niet is aangetoond dat dit de veiligheid bevorderd, is het ook nog eens een enorme inbreuk op de privacy, en een opmaat naar een politiestaat. Ik ben hier altijd tegen geweest.  Daarnaast gaat er meer registratie plaatsvinden van clienten van Coffeeshops, ook iets waar we niet blijer van moeten worden, de 350 meter eis is weer in beeld, alsof klanten geen fiets hebben, dit is overigens in tegenspraak met de registratie, immers een scholier zonder ledenpas kan toch geen softdrugs kopen wat is dan nog het nut van die 350 meter eis.

TBS wordt beperkt, dus geen behandeling, wat gaat dat doen met de recidive kans van een crimineel, er wordt ook gewag gemaakt van inperking van verlofregelingen, daar gaat nogal eens iets mis, door strengere eisen kon het voor de gewone burger wel eens iets veiliger worden.  Daarnaast wordt het straks mogelijk om inbrekers makkelijker je woning uit te trappen.

Tevens wil het kabinet het leger gaan inzetten voor politietaken, dat vind ik een zeer enge tendens.

Opleiding van Agenten wordt ingeperkt, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit, dit lijkt mij met elkaar in tegenspraak te zijn, minder opleiden maar wel de zelfde kwaliteit behouden.

Toch is de hand van het CDA wel weer herkenbaar, middels voertuig en nummerplaat herkenning “Big Brother is watching you” tevens blijft men inzetten op “datamining”

Werk en sociale zekerheid

Men wil een sociaal akkoord echter heeft het huidige kabinet reeds alle moeite gedaan om bonden tegen de haren in te strijken, ik vraag mij dan ook af of dit wel reeel is.  Er is wel een enorme maatregel in het vat en dat is de afschaffing  van het ambtenaren recht, en dit onder te brengen in het reguliere arbeidsrecht, dit maakt het mogelijk om ambtenaren eenvoudiger te ontslaan, dat is winst, echter er wordt niets ondernomen op andere vlakken van een vastlopende arbeidsmarkt. Daar zou pas echt winst gehaald kunnen worden.

De AOW gaat naar 66 jaar, dit is te weinig en te laat, dit betekend dat de Babyboomers volledig uit de wind worden gehouden, terwijl de rekening wordt neergelegd bij de generatie erna. Bovendien heb ik begrepen dat dit pas moet ingaan vanaf 2020, dat betekend dat er op korte termijn ook nog niet eens een bezuiniging hierop kan worden gerealiseerd, een gemiste kans.  Daarbij worden de fiscale mogelijkheden om pensioen in eigen beheer op te bouwen verder ingeperkt.

Spaarloon en levensloopregeling gaan in elkaar op, maar met meer eisen voor gebruik hiervan. Bovendien zijn dit niet bepaald regelingen waar de MKB ondernemer gebruik van kan maken, terwijl zijn mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen behoorlijk worden beperkt.

Het oude terwerkstellingsprincipe is van stal gehaald die Nederland ook kende in de jaren 30 van de vorige eeuw, heb je een uitkering, dan kunt je te werk worden gesteld.

Wonen

Het belangrijkste onderdeel van Wonen wordt niet aan getornd en dat is de herziening van de renteaftrek. Gemiste kans nu blijft dit boven de markt hangen terwijl hier veel te halen zou zijn geweest, ik hoop echter wel dat dit wat rust zal gaan geven op de woningmarkt nu men in ieder geval voor de komende 4 jaar verzekerd is van renteaftrek, voor veel aspirant kopers is dit namelijk een drempel geweest om niet te gaan kopen.

Ik heb het regeerakkoord hier in een goede 3600 woorden proberen samen te vatten en mijn persoonlijke toelichting  erbij gezet. In grote lijnen vind ik het akkoord helemaal niet zo gek, zeker op het gebied van economie, mobiliteit  en ondernemersschap zijn er hele leuke elementen te vinden, alleen echte keuzes worden er niet gemaakt.

Wat ik het grote nadeel vind is dat de hand van de PVV (Wilders) wel heel duidelijk is terug te vinden, en hij heeft dermate veel binnen gehaald dat je haast kunt spreken over een kabinet Wilders dan over het kabinet Rutte-Verhagen, vooral Rutte heeft m.i. een enorme aderlating moeten doen, en heeft maar weinig van zijn plannen kunnen realiseren.

Overigens met de problemen die er zijn binnen het CDA, maar ook binnen de PVV is het maar de vraag of dit kabinet de 4 jaar vol maakt.

CDA-VVD Coalitie
woensdag, augustus 04th, 2010 | Author:

Naar het zich laat aanzien heeft het CDA zich laten verleiden om een minderheidskabinet te vormen, met gedoogsteun van de PVV. Blijkbaar zit het pluche dermate lekker, dat de 20 overgebleven CDA ‘ers er daarom geen enkel principieel bezwaar tegen hebben om een pact met een ondemocratische beweging als de PVV aan te gaan. Dat de VVD hier aan mee wil doen was eigenlijk al duidelijk vanaf het beging van de informatie ronde. Voor het oog van het volk is er nog een poging gedaan om Paars+ in de stijgers te zetten, maar dit is een week later afgeschoten op 3 mrd bezuinigingen meer of minder.

Al staat dit kabinet nog niet op het bordes, één ding is al wel duidelijk, Geurt heeft het allemaal verschrikkelijk slim gespeeld naar het zich laat aanzien. Zijn beweging verstrekt gedoogsteun aan dit onzalige plan en kan dus invloed uitoefenen zonder daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Met als gevolg dat Geurt lekker kan blijven fulmineren in de kamer terwijl het CDA en de VVD als kop van jut fungeren. Het is overigens nog maar de vraag hoe de ontevreden kiezer hierop reageert, zij hebben immers Geurt de zetels gegeven met de gedachte dat zij ook regeringsverantwoordelijkheid zouden gaan dragen, Geurt had immers geweldige plannen (lees: onliners, losse flodders en ongefundeerde xenofobie), die alleen gerealiseerd kunnen worden in een kabinet.

Het positieve van dit minderheidskabinet is dat het een minderheidskabinet is dat slechts 53 zetels van de 150 bezet en met de PVV slechts kan bogen op een meerderheid van 1 zetel. Dat betekend dat elke stemming in de tweede kamer zwaar bevochten moet gaan worden, immers slechts 1 dissident bij de PVV (losse flodder Hero Brinkman) of een CDA’er die nog wel beschikt over Christelijke normen en waarden kan het hele regeerakkoord om zeep helpen. Vanuit een democratisch oogpunt is er dus sprake van het ultiem dualisme. Dat betekent ook dat Geurt zijn stokpaardjes er niet door gaat krijgen dus op “heropvoedings”(concentratie) kampen, knieschoten, kopvoddentaxen, boek -verboden en -verbrandingen, uitzettingen, deportaties enz. moeten de Geurt liefhebbers nog even wachten. De kans bestaat, dat het afzijdig houden van Geurt, hem over 4 jaar een dermate groot electoraal voordeel gaat bieden dat al deze leuke zaken in een volgende kabinet kunnen worden doorgevoerd.

Ik heb overigens de stille hoop dat deze kabinetsperiode de ogen van de kiezer opent en dat de tijd van polarisatie tot een eind komt, bovendien verwacht ik niet dat ze de 4 jaar gaan vol maken.

Balkenende wordt weer Lijsttrekker
zaterdag, februari 20th, 2010 | Author:

Volgens spitsnieuws zou Balkenende wederom lijsttrekker worden van het CDA, dus wederom kiest het CDA voor de grootste kneus van de hedendaagse politiek, een MP die reeds 4 keer heeft aangetoond niet in staat te zijn om een kabinet voor de volle 4 jaar bij elkaar te houden en een premier die eveneens aantoonbaar zaken verzwijgt, volgens de commissie Davids.

Of mijnheer Balkenende heeft een plaat voor de kop van bijbelse proporties, of de heer Balkenende is een regent pur sang die de spreekwoordelijke fecaliën aan het electoraat heeft, nog weer een blunder kabinet gaat de Nederlandse Economie handen vol met geld kosten, en dan hebben we het nog niet eens over het aanzien van ons land in de rest van de wereld.

Marcel van Dam zei ooit dat we met Pim Fortuyn, op het internationale theater een modderfiguur zouden slaan, deze woorden zijn in het geval van Fortuyn nooit uitgekomen, daar heeft een groente-extremist destijds een loden stokje voor gestoken, maar Marcel van Dam heeft wel gelijk gekregen alleen de persoon in kwestie is een andere gebleken. De man die ons 4 gevallen kabinetten heeft gebracht, geen regie kan voeren, en kruipt als een geslagen schoothondje voor de President van de VS, destijds nog een groter modderfiguur, is toch wel de Pias van de vaderlandse politiek gebleken.

Als het allemaal een beetje meezit kan de Nederlander in mei van dit jaar weer naar de stembus, en op basis van de huidige peilingen, maakt de heer Balkenende wederom een goede kans om de grootste partij te worden, de zetelverdeling is ook nog eens zodanig dat er een coalitie van 4 partijen nodig zal zijn om een meerderheid te krijgen, alleen een CDA-VVD-PVV-CU kabinet is waarschijnlijk mogelijk, waarbij het CDA de grootste zal zijn en dus de MP zal mogen leveren, een rampscenario, die zijn weerga niet kent.

Het is te hopen dat de Kiezer nu eindelijk eens de partij afstraft die werkelijk, door middel van politieke powerplay, verantwoordelijk is voor een afwachtende houding op zeer belangrijke dossiers zoals onderwijs, arbeidsmarkt, NAVO-missies en economische crisis, en verantwoordelijk is voor het vallen van Balkie I, II, III en Grijs I, het CDA.

Dus langs deze weg wens ik de Kiezer straks in mei veel wijsheid toe en hoop met heel mijn hart dat het politieke geheugen, de kiezer, niet in de steek laat en het CDA de Electorale afstraffing geeft die ze verdienen.

Stapje voor stapje verdwijnt de Privacy
maandag, januari 18th, 2010 | Author:

Uit een nieuwsbericht van vorige week bleek dat het kabinet, met name de mevrouw Jetta Klijnsma van Sociale zaken, het mogelijk wil maken dat ambtenaren zonder tussenkomst van een rechter, de mogelijkheid moet krijgen om uw woning te betreden. Dit kan er ook nog wel bij nu blijkt dat de Nederlander zijn privacy zonder al te veel protest, met liefde, wil opgeven. Nu onder het mom van uitkeringsfraude, en dan een keer niet diegenen die een bijstandsuitkering hebben maar de ouden van dagen met een AOW en ouders met kinderen, die daarvoor kinderbijslag ontvangen.

Ach het kan er nog wel bij, traceerbaarheid reisgegevens, internetgegevens en financiële gegevens en nu dus de afdeling “binnen zonder kloppen”. Het gaat de goede kant op in dit land, zou Orwel dan toch gelijk gaan krijgen?

Balkenende blundert weer eens
zaterdag, januari 16th, 2010 | Author:

Heel Nederland staat op zijn kop en op dit blog wordt er niets over geschreven wegens een brakke server, de zoveelste blunder van Balkenende, zelden hebben we een slechtere Premier gehad. Ooit zei Marcel van Dam dat we een modderfiguur zouden slaan met Pim Fortuyn aan het roer, alleen met de kennis van nu zou Marcel van Dam nu waarschijnlijk iets anders hebben gezegd, al zal de man wel bij de uitspraak blijven die hij destijds heeft gedaan.

Afgelopen maandag, met de kennis van nu zou Balkenende het ongetwijfeld net zo dom hebben gedaan, vergaloppeerde “onze” premier zich weer eens. Gebrek aan regie, een mega-ego, of een blok beton voor zijn kop van bijbelse formaten, of een combinatie hiervan zal er wel weer aan ten grondslag hebben gelegen. Na de presentatie van commissie Davids, een commissie die Balkenende nota bene zelf heeft ingesteld, werden alle conclusies van de Commissie, door de Balk, binnen een paar uur als “ook maar een meninkje” afgedaan.

Geen wonder, immers de conclusies van dit onderzoek waren zeker niet mild, geen deugdelijk volkenrechtelijk mandaat voor een aanvalsoorlog, Goring is er voor veroordeeld en Jodl is er voor opgehangen, geen regie hebben,  en het slecht of niet informeren van de Kamer, normaliter een politieke doodzonde. Maar mijnheer Balkenende was, zoals gewoonlijk, niet in staat om ook maar 1 foutje te kunnen erkennen, dus wat doe je dan als pluche-minnende regent? Je doet de conclusies die je niet uitkomen af als “een meninkje”, “onjuist” en “verkeerd begrepen”, en die zaken die je goed uikomen die omarm je, als een barmhartige samaritaan, innig.

Dat schoot mevrouw Hamer in het verkeerde keelgat, immers deze dame en haar partij hameren al tijden op een parlementair onderzoek, om duidelijkheid te krijgen op welke gronden, Nederland met haar vertegenwoordigers schoothondje Balk en schoothondje Hopie, politieke steun hadden kunnen geven, voor een, in beginsel, een illegale oorlog in Irak. Maar de PVDA zou de PVDA niet zijn als juist dit onderdeel als eerste is opgeofferd om het zo begeerde pluche in handen te kunnen krijgen.

Wat schetste mijn verbazing, Dinsdag kwam onze Balkie en zijn huidige handlangertjes Woutertje en Sint Rouw, ineens met een nieuwe verklaring dat het rapport Davids wel leidend zou zijn bij een eventuele zelfreflectie, echter trok het “span” geen letter in van de verklaring van de dag ervoor, echter Hamertje hoorde alleen wat ze wilde horen. Haar cluppie staat er namelijk, in de peilingen dermate slecht voor dat nieuwe verkiezingen een waar slachtveld in de zetels zal gaan betekenen en dat is voor de, aan het pluche verslavende, PVDA onverteerbaar.

Ergo, de vrede is getekend, een crisis is voorlopig afgewend en het kabinet kan weer vrolijk doorblunderen.

Wat de zelfreflectie van Balkenende betreft, volgens mij heeft een vampier geen spiegelbeeld.

Jezuskliek!
woensdag, oktober 28th, 2009 | Author:

Het is weer eens zo ver, het kabinet en haar religieuze meerderheid, ja ook de PVDA waar je toch meer secularisatie van verwacht, heeft in haar bekrompenheid besloten om het voor vrouwen onmogelijk te maken om de eigen eicellen in te vriezen voor later gebruik. Want waarom zou je als kabinet met betuttelen stoppen als je toch al die achterlijke betuttelende wetgeving erdoor kunt drukken, of het nu gaat om dit onderwerp of wanneer het gaat om de winkelsluitingswet, de jezuskliek weet wel wat goed voor u is en heeft schijt aan het individu.

Waar gaat het in dit geval nu om, het AMC wil vrouwen met een kinderwens maar zonder geschikte partner de mogelijkheid bieden om de eigen eicellen in te vriezen op jonge leeftijd. Maar de Tweede kamer en de Christelijke kliek wil dit niet, want u als burger bent een beetje achterlijk en zeker niet in staat te kunnen bepalen of het terugplaatsen van deze eicellen verantwoordelijk is, daarnaast is natuurlijk ook de complete Nederlandse medische stand een beetje dom want ook die zullen deze ingreep, zonder morren doorvoeren.

Deze coalitie zit nog 2 jaar, maar als je ziet welke betuttelende maatregelen ze inmiddels al hebben ingesteld, dan houd ik mijn hart vast voor de komende 2 jaar, de echte problemen pakken ze niet aan, die schuiven ze liever door naar een volgend kabinet, maar als het om betutteling gaat dan is de CU, CDA en de vermeende seculiere PVDA blijkbaar wel in staat daadkrachtig op te treden, helaas gaat die daadkracht gepaard met een spruitjeslucht waar ik onpasselijk van begin te worden.

Er is maar een manier om de betutteling een halt toe te roepen en dat is via het stembiljet straks, blijkbaar is het noodzakelijk de Christelijke partijen te laten zien dat ze hier een minderheid zijn, en dat wij geenszins willen worden betutteld door Bijbelse Dogma’s, en de PVDA? Die vind alles prima zolang ze maar met hun regentenreet in het pluche kunnen blijven zitten. Dus in 2011 stem seculier D66, GroenLinks, SP of VVD en laat de Christelijke partijen hun bekeringsdrang maar botvieren binnen de muren van de eigen kerken.

Spotprenten: CDA
donderdag, mei 28th, 2009 | Author:

Ook het CDA blijft niet buiten schot in deze serie.

Eind betutteling nog niet in zicht
vrijdag, april 11th, 2008 | Author:

rouvoet

Het kabinet is het nu definitief in de bol geslagen, Andre Rouvoet van de Grrrristenunie heeft een voorstel gelanceerd om jonge moeders min of meer te dwingen om kinderen langer de borst te doen.Dit kabinet is nog niet eens over de helft en nu al blijkt dat de betutteling zijn weerga niet kent. Onder het motto de burger is achterlijk, is niet in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen en moet dan maar met allerlei achterlijke maatregelen gedwongen worden.

De hypocrisie straalt eraf, de burger moet verantwoordelijkheid worden ontnomen maar het Kabinet is niet bereid verantwoordelijkheid te nemen, dit blijkt onder andere uit de weigering om het eigen handelen te onderzoeken bijvoorbeeld de situatie in Irak.

De burger moet in een keurslijf worden gepropt dat lijkt op de situatie van voor 1960 maar dan zodanig dat die grrristenlullo’s de hele week met een strakke plasser rond lopen in plaats van alleen op zaterdagavond na het 8 uur journaal wanneer het dociele vrouwtje een veeg moet hebben. Niet voor de lust overigens! Puur bedoeld ter voortplanting , geheel conform het type sprookjesboek dat ze aanhangen. 

Normen en waarden noemen ze dat, en in de praktijk houdt dat dus in dat de burger de bek moet houden, de pet af doen en naar de grond kijken als de dominee eraan komt. Immers de overheid bepaald voor jou wat je eet, rijdt, drinkt en gelooft. Ga je daar tegenin dan volgen er maatregelen. Het rookverbod en de slurptax zijn er al de vettax komt eraan. En als het aan rouvoet ligt komt de regering naar je toe deze zomer middels cameratoezicht bij de mensen thuis. Zo kan Rouvoet en consorten ook nog zien of je wel conform de bijbel neukt!.

En de de “progressieve” PVDA in deze? Tja, wat kun je daar nu over zeggen buiten het feit dat elke kabinetsvergadering begint met het uitlikken van de kringspier van Balkenende en Rouvoet door de PVDA bewindslieden. Het is te hopen dat dit betuttelingskabinet, Grijs I, zijn tijd niet volmaakt en valt voordat alle burgerrechten definitief de vernieling in zijn geholpen.

Het kan dus erger!
dinsdag, maart 25th, 2008 | Author:

Onlangs is op deze blog een open brief gepubliceerd gericht aan Moslims maar uiteindelijk bedoelt voor iedereen die meent, onder het mom van vrijheid van Godsdienst, een ander de mond te moeten snoeren. Deze brief is mede ingegeven vanuit de gedachte dat gelovigen, van welke kunne ook, slecht tegen kritiek kunnen, en daarmee censuur een goed alternatief vinden

Het filmpje van Wilders maakt pijnlijk duidelijk wat de status is van de hedendaagse persvrijheid, en ondanks het feit dat ik helemaal niets op heb met de éénissueharlekijn Wilders, is het interessant te zien hoe er wordt omgegaan met een afwijkende mening. Deze hele controverse rond Wilders is dan ook een graadmeter voor onze democratie en een paar elementaire grondrechten.

Nu komt ineens de Minister van Staat (anders verveeld zo een man zich toch ook maar) Hans van den Broek ook met een oproep dat het Kabinet nota bene een kort geding moet aanspannen tegen Wilders, dat een moslim organisatie met dergelijke stappen komt, dat kan ik mij nog enigermate voorstellen maar de Minister van Staat, dan zakt mij toch werkelijk de van den broek af.

Deze oproep is dan ook alleen te verklaren uit het feit dat Hans ook een CDA’er is en een rechtstreekse afstammeling van de regentenkliek uit de jaren 80, want zoals al eerder hier gesteld, Fundamentalistische Christenen en Fundamentalische Moslims hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Bovendien heeft Hansje al een aardige staat van dienst wat censuur betreft. Hij heeft destijds er ook indirect voor gezorgt dat het Komeiny-filmpje niet werd uitgezonden door achter het nieuws, en dat filmpje was destijds minder beladen als het frutseltje van Wilders. 

Misschien dat Wilders een kort geding moet aanspannen tegen Hans van den Broek wegens het overtreden van de Grondwet. De uitspraak geeft in ieder geval het democratisch gehalte van Hans van den Broek weer, en zegt meer over Van den Broek dan over Wilders.

Dergelijke ondemocratische denkwijzen passen niet bij een Minister van Staat, en is naar mijn mening voldoende reden om op te stappen, dit fossiel is niet meer geschikt voor enig publiek ambt.

Verkiezingen!
dinsdag, november 21st, 2006 | Author:

De laatste dagen verliest het CDA weer terrein, blij toe! Als er een partij is die helemaal geen inhoudt heeft is dat het CDA wel. Het is onbegrijpelijk dat een religieuze partij in Nederland zo groot is, terwijl de partij eigenlijk in de hoek CU en GPV thuis zou moeten horen.

Maar waarschijnlijk heeft dat te maken dat er eigenlijk weinig midden partijen zijn, buiten D66. Bovendien is het vreemd dat datgene dat de kiezer D66 verwijt namelijk meewaaien met alle winden, het CDA groot heeft gemaakt. Buiten de 8 jaar paars heeft het CDA altijd geregeerd, en dat maakt hun ook een echte regenten partij, hoe dat in zijn werk gaat hebben we kunnen zien de afgelopen 4 jaar met Balk I,II en III. Geen overleg, het doordrukken van obscure maatregelen, en het inperken van burgelijke vrijheid middels angstzaaien over de economie, vergrijzing en terreurdreiging.

Zelfs in deze campagne gaat het angstzaaien verder, middels diverse aanvallen op de PVDA of een eventueel links kabinet, zelfs de periode Paars wordt door het CDA nog eens aangehaald, alsof het poldermodel zo slecht was, (beste economische periode van na WO II). Het CDA is als de dood voor nog eens 8 jaar oppositie, en juist de oppositie is de plek waar het CDA zou moeten zitten, daar kunnen ze namelijk de minste schade maken.

Morgen gaan we stemmen, 30 % weet niet eens waarop, juist voor die mensen heb ik een tip, kijk eens verder dan uw neus lang is, vraag u eens af in hoeverre u nog bereid bent uw privacy en burgelijke rechten op te offeren om zogenaamde terreurdreiging te voorkomen. Stel u ook de vraag in hoeverre u een overheid wilt die u voorschrijft hoe u uw leven moet inrichten, welke kleding u wel of niet mag dragen.

Als u al deze vragen eens kritisch hebt bekeken zult u waarschijnlijk ook tot de conclusie komen dat u eigenlijk ook een D66’er bent.

Discussieer mee op ons forum

Hé, Hé, daar zijn wij weer!
donderdag, november 16th, 2006 | Author:

De laatste keer dat er hier is gepost is al weer een paar maanden terug, maar 22 november is natuurlijk een mooie aanleiding om weer eens wat te plaatsen, zeker gezien de hoeveelheid bagger die inmiddels over ons uit is gestort, en de hoeveelheid stront die de heren en dames politici over elkaar uitstorten.

Gisteren was het lijsttrekkers debat, en het lijkt erop dat de speerpunten van de verkiezingen zich beperken tot “Terrorisme bestrijding”, “Hoe geweldig het huidige kabinet, de economie uit het slop haalde” en “de voedsel banken”. Voor de rest is het elkaar de vliegen afvangen en zoveel mogelijk zwart te maken.

Loat Goan zou Loat Goan niet zijn als ook wij een stemwijzer hebben, dat is geen geautomatiseerd systeem met 30 stellingen, die uit de context zijn gehaald maar geheel volgens het oude systeem van “zelf nadenken”.

Voordat je je stem uitbrengt dien je de volgende zaken in ogenschouw te nemen:

Wat hebben de partijen de afgelopen 4 jaar gepresteerd. In de verkiezingstijd beloven de politici gouden bergen maar het is algemeen bekend dat hier niet al te veel van terecht komt, onder het mom, we komen in de coalitie! Kijk dus hoe de regeringspartijen onpopulaire maatregelen erdoor hebben gedrukt. Bij het aantreden van BalkieI heeft het CDA en de VVD de economie de vernieling in geouwehoert, In het verkiezingsjaar moeten we ineens geloven dat onze economie enorm sterk is gegroeit en dat dat allemaal te danken is aan balkie I,II en III. Daarbij was Balkie een premier die over de gehele periode de regie volledig kwijt is geweest, wat geeft dat voor een garantie voor de toekomst.

Angst is het verkiezingsargument voor het CDA, maak de mensen bang voor hun oude dag, maak ze bang voor terroristen en maak ze bang voor hun baan, en je kostje is gekocht, wat voor een indirect effect dat heeft voor de samenleving is van ondergeschikt belang, het gaat immers om de macht en daarvoor moet alles wijken. Die gefingeerde angst is de reden achter de illegale oorlog in Irak, diezelfde angst is ook het argument om basale burgelijke vrijheden in te perken. Denk alleen maar aan de privacywetgeving en die angst dat een aanslag de gewone burger raakt is kleiner dan dat je getroffen wordt door de bliksem.

Angst is een slechte raadgever. Dus nog een tip voor de verkiezingen, pak geen partij die overal ellende ziet opdoemen, spoken achter elke boom ziet en daarmee de meest elementaire zaken uit het oog verliest. Bepaal je stem op basis van de resultaten uit het verleden.

Succes 22 november

De juiste manier van handelen
vrijdag, juni 30th, 2006 | Author:

Dit is de enige juiste stap die de D66 had kunnen doen, het had allemaal veel eerder gemoeten, ongeacht het “landsbelang”. Verdonk heeft eerder aantoonbaar de kamer verkeerd voorgelicht inzake de teruggestuurde kongolezen. Toen had het kabinet al moeten vallen, dat neem ik D66 kwalijk.

Sterker nog het afwijzen van de grondwetswijziging inzake de gekozen burgemeester, waar de VVD de hand in heeft gehad had reden genoeg moeten zijn geweest om eruit te stappen, aangezien dit gewoon een contractbreuk was van het regeerakkoord, dat Paasakkoord was een aanfluiting, en heeft de geloofwaardigheid van D66, schade toegebracht.

De rechte rug die donderdag en vrijdag is getoond heeft mijn vertrouwen in deze partij enigermate hersteld, zo hoort het, doen wat je zegt en niet blijven dreigen, daarvoor is de partij te klein..

Doordat de VVD één persoon, verdonk, belangrijker vond dan de coalitie in stand te houden, is het kabinet gevallen, D66 kón niet anders, zeker niet na de opstapeling van flaters, fouten en leugens van Verdonk. Een bijkomend voordeel, dat bedriegelijke uitdelen van kadootjes bij de begroting 2007 is hiermee ook in gevaar gekomen, dat kon wel eens negatief uitpakken voor de VVD en de regenteske CDA.

D66 doet er slim aan om de beginselen weer op te pakken, namelijk meer democratie voor het volk, en de komende jaren in de oppositie te gaan. De verkiezingen van dit jaar zullen wel niet al te veel opleveren, al krijg ik het idee dat een groot deel van dit land D66 dankbaar is voor het eruittrekken van de stekker, de verkiezingen van 2010 kan dan worden gescored, mits D66 trouw blijft aan haar beginselen.

Ik vind het een goede zet, en de manier waarop de heer Pechtold heeft geacteerd vind ik bewonderens waardig, het Team Pechtold en Van der Laan is een prachtige Tandem die de komende 4 jaar flink aan de poorten van het binnenhof kunnen rammelen.

Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Mee discussieren kun je hier

Watskebeurt, itskebeurt
donderdag, juni 29th, 2006 | Author:

Balkenende 2 is ter ziele en het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen, hulde aan D66 en in mindere mate haar ministers. Een leugenachtig kabinet, het werkelijke gezicht van een onbetrouwbare overheid, is dood.

balkies greep tot absolute machtDat de huidige politieke partijen, de burger de grootste rotzooi door de strot duwen, door diezelfde burger bang te maken voor allerlei zaken, is nog daar aan toe. Op het moment dat onze democratische principes en burgelijke vrijheden in het gedrang komen is het zaak dat wij ons gaan verweren. Inmiddels is Nederland het land waar verhoudingsgewijs de meeste telefoontaps worden uitgezet, de controle van de Overheid is inmiddels enorm, en met methoden waar de Stasi jaloers op zou zijn geweest.

De afgelopen 7 jaar heeft onze almachtige regering heel voorzichtig de burgelijke vrijheid ingeperkt, dit is begonnen met het invoeren van de ID plicht, maar ook het feit dat de “veiligheids”diensten bewijzen mogen verzamelen voor een strafzaak zonder dat de advocaat van de verdachte de mogelijkheid heeft om deze “bewijzen” te toetsen. Om mensen te kunnen veroordelen is het niet eens meer nodig om daadwerkelijk een strafbaar feit te plegen, er aan denken volstaat al voor een veroordeling, wat voor verstrekkende gevolgen dit heeft voor de persoonlijke situatie van de burger is de meesten niet eens duidelijk.

Onlangs is er een nieuwe wet aangenomen waarbij de politie, zonder directe aanleiding, zelfstandig mag bepalen of zij bedrijven, sportcomplexen en vliegvelden binnenvallen, de politie mag dan zonder directe aanleiding iedereen foullieren die in deze complexen aanwezig is. Daarbij mag de overheid personen gedurende een periode van 14 dagen opsluiten zonder opgaaf van reden. Dit is een inbreuk op de meest elementaire rechten van de Nederlandse burger. De politiek hoor je niet, zelfs de SP die normaliter de grootste bek heeft, blijft angstvallig stil, misschien heeft dit te maken met de maoïstische oorsprong van deze partij en de hoop dat zij een regering kunnen gaan vormen na de volgende verkiezingen, waarbij zij natuurlijk ook baat hebben bij deze verregaande controle op de burger. Dit nieuws inzake de nieuwe wet heeft ondergetekende ook moeten halen uit buitenlandse nieuwsbronnen in plaats van de reguliere media of informatie van politieke partijen.

Ook het CDA en de VVD zijn nu bezig met “bestuurlijke vernieuwing”, en op een manier die precies past in het voorgaande, Het kabinet heeft onlangs bekend gemaakt om de positie van de minister-president te verstevigen. De partij die normaliter een punt maakt van meer democratie, D66, nota bene een lid van datzelfde kabinet, is hiermee accoord gegaan. Dan laat je je als partij je wel heel erg in de kaart kijken.

De Nederlandse burgers zijn een stelletje makke schapen die zicht met liefde naar de democratische slachtbank laten leiden, die beginnen pas te piepen als “Big Brother”, “Aktie-nieuws” en “Talpa” van het scherm verdwijnen. De Romeinen was dit verschijnsel al bekend, je kunt alles met de burger uitvreten zolang je ze maar voorziet van brood en spelen.

Discussier mee op ons forum over dit onderwerp.

Ledenwinst voor D66
dinsdag, maart 29th, 2005 | Author:

Op nu.nl werd melding gemaakt dat er 160 nieuwe leden erbij zouden zijn gekomen terwijl op geenstijl.nl werd opgeroepen om lid te worden, om zodoende het huidige kabinet weg te kunnen stemmen.

Zou het een toevallig met het andere te maken kunnen hebben?