Tag-Archive for ◊ verkiezingen ◊Mobiliteitsplan Oldenzaal
woensdag, januari 04th, 2012 | Author:

Er worden de komende maanden knopen doorgehakt over hoe om te gaan met de mobiliteit in Oldenzaal, hoewel ik nog niet alle ins en outs ken, ga ik donderdag 5 januari a.s. nog maar eens een fractievergadering van D66 Oldenzaal bijwonen. Met name de nieuwe plannen inzake de uitbreiding van het betaald parkeren zijn mij een doorn in het oog, en mijn inziens niet goed voor Ondernemend Oldenzaal.

Oldenzalers zijn een ondernemend volkje, en er zit nogal wat bedrijvigheid rond de kern van Oldenzaal, het verruimen van de betaald parkeren zone, is niet bevorderlijk voor deze bedrijfjes.  Ik zal dan ook aankomende donderdag een aantal zaken duidelijk willen hebben inzake de positie van D66 Oldenzaal in deze. Er is niets mis met een duidelijk pro-ondernemers standpunt binnen D66, bovendien is pragmatisme een deugd in de lokale politiek. Symboolpolitiek dáár heeft niemand wat aan.

Het volgende wil ik in de vergadering inbrengen:

Dit is een onderwerp wat me na aan het hart gaat, ik ben pro mobiliteit zoals je weet, en besef nog wel dat automobiliteit belangrijk is voor Oldenzaal.  Wat zijn nu de precieze plannen van de gemeente inzake ontsluiting van de stad, betaald parkeren en uitbreiding betaald parkeerzones en grotere infrastructurele plannen die er voor de komende 8 jaar op stapel staan. Ik denk hierbij aan de verbreding van de Eektestraat in de richting van de Enschedesestraat. Graag wil ik  weten hoe het standpunt van de Fractie inzake deze problematiek is en dit standpunt is mede bepalend voor mijn stemgedrag bij de volgende stemronde inzake de lijsttrekkersverkiezing van D66 Oldenzaal bovendien heb ik een beter geheugen dan de gemiddelde kiezer.

Er zijn een paar principiële zaken die de aandacht behoeven

Noodzaak

Immers parkeeroverlast in Oldenzaal beperkt zich slechts tot de zaterdagmiddag, vrijdagavond of wanneer er bijzondere zaken in de stad gaande zijn, zoals de Boeskool, kermis, en carnaval. Handhaving is, zeker als het gaat om carnaval, nagenoeg afwezig. Dit kun je ook zien bij de parkeerproblematiek bij diverse basisscholen in Oldenzaal.

 

Gedifferentieerde parkeertarieven op basis van vervuiling

Mijn bezwaar hiertegen is tweeledig.

  1. Waarom moet er voor dezelfde dienst verschillend worden betaald, er word immers dezelfde parkeerruimte bezet.
  2. Waarom moet een kleine gemeente dit gaan invoeren, het gaat om minimale bedragen en voegt niets toe, behalve symboolpolitiek.  (zie Havanna aan de Waal) Doet het goed bij de “groene” medemens maar voegt niets toe, maar veroorzaakt eerder imagoschade voor de Oldenzaalse ondernemingen. Bovendien wordt er op landelijk niveau wel spijkers met koppen geslagen om het gebruik van minder vervuilende auto’s te bevorderen (BPM en Wegenbelasting- vrij) daarbij worden de minder groene auto’s al zwaarder belast via de wegenbelasting, BPM, en accijnzen omdat ze nu eenmaal meer brandstof verbruiken.

Privacy

Immers of een geparkeerde auto meer of minder moet betalen moet worden getoetst op een of andere wijze, je zult elk kenteken moeten toetsen, nog afgezien van de tijd die dit met zich meebrengt.

Kosten

bij uitbreiding van het “betaald parkeren” en vergunningen dien je te handhaven, en het te controleren gebied word aanmerkelijk groter, hoeveel parkeerwachters moeten er bij komen om dit te realiseren.

 

Is er wel een serieus probleem?

Indien er sprake is van problemen, is dit niet op te lossen middels handhaving van bestaande regels en parkeerzones, en het intrekken van “gast-vergunningen”), bovendien zullen de problemen slechts beperkt aanwezig zijn, koopavonden, zaterdagen en bij speciale gelegenheden zoals carnaval.

 

Ik heb een pestpokkehekel aan symboolpolitiek, doe iets om iets op te lossen, niet omdat het zo leuk staat voor een deel van de achterban. Let wel, ik ben wel degelijk een voorstander van het verminderen van fossiele brandstoffen echter, niet uit milieu-oogpunt, dat vind ik totaal irrelevant, aangezien datgene dat wij kunnen en doen slechts een druppel op de gloeiende plaat is. We zijn immers maar met 16 mln mensen.

Bovendien stel ik vraagtekens bij de mate waarin de mens in staat is om het milieu te beïnvloeden, daarbij is CO2 uitstoot van de transportsector slechts 18 % van de totale CO2 uitstoot die de mens produceert (industrie en energie neemt 59% voor haar rekening), terwijl met name de auto onevenredig zwaar wordt belast en de uitstoot hiervan is “slechts” 10% van het totaal, luchtvaart bedraagt 7 % van het totaal  en is stijgende. Interessant hierbij is dat ontbossing alleen al de oorzaak is van 20 % van de totale CO2 uitstoot ter wereld Met andere woorden, door dit tegen te gaan kunnen we, wat betreft CO2, kachelen tot we er bij neervallen

Ik ben voorstander, uitsluitend vanwege de noodzaak om onafhankelijk te zijn van minder democratische olieproducerende landen zoals Rusland, Midden-Oosten en Venezuela.

Dit pleit doe ik niet omdat ik toevallig een brandstofslurpende tank rijdt, waarbij het net is, wanneer het gas intrapt, alsof je een WC hoort doorspoelen, dat is vanaf maart afgelopen en rijd ik ook een politiek correcte auto, en wel om de redenen die ik hierboven al heb aangegeven, namelijk lage bijtelling, geen BPM en geen wegenbelasting, niet omdat ik eventueel meer zou moeten gaan betalen voor het parkeren, dat is geen reden of nagenoeg geen reden om af te zien van een slurptank.

Als laatste wil ik weten of dit beleid werkelijk is gestoeld op een stuk toekomstvisie of dat het een ordinaire belastingmaatregel is ten koste van de automobilist, dat mag, maar wees dan eerlijk en kom niet met argumenten als het “milieu” en “groen” aankakken als gemeente, onze kiezer is immers niet debiel, communiceer deze reden dan ook onder het motto we hebben geld nodig, voor de Bond, Impuls en de bibliotheek, en willen dit financieren uit uitbreiding van de betaald parkeren zone.

Gelul in de ruimte daar heeft niemand wat aan.

Stephan Wijering

 

 

Kleine leugens, Grote Leugens, Statistiek
dinsdag, februari 08th, 2011 | Author:

Op het internet gaat een statistische grafiek de ronde waar de PVV weer mee denkt te kunnen scoren,

Deze grafiek is de ultieme natte droom van de gemiddelde PVV’er, immer er bestaat volgens deze gegevens een duidelijk causaal verband.
Echter, er zijn ook andere verbanden aan te tonen, het verband tussen werkloosheid en criminaliteit, sociale status en criminaliteit, gezinssituatie en criminaliteit.

Door een verband eruit te lichten krijg je een scheef beeld, en dat beeld is natuurlijk uitermate ideaal voor de PVV om het grote gevaar van allochtonen zichtbaar te maken.

Let wel, de achtergrond van iemand het is mijn inziens geen excuus voor het plegen van een delict, maar je moet het tevens ook niet als excuus gebruiken om een bepaalde bevolkingsgroep in een kwaad daglicht te stellen zeker niet als onderzoeken een totaal andere richting uit wijzen.

In Belgie is er onlangs een onderzoek geweest waarbij wel andere factoren, die een rol kunnen spelen, zijn meegenomen. Demografische en sociale elementen blijken een grote rol te spelen in de achtergronden van criminaliteit. Volgens de publicatie in het gezaghebbende blad “The British Journal of Criminology” Is er geen direct causaal verband tussen etniciteit en criminaliteit, maar wel tussen werkloosheid en criminaliteit. Juist sociaal-economische factoren worden nauwelijks meegenomen in dit soort harde statistische gegevens.

Onderzoeker Marc Hooghe:

We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst. Dit is ons antwoord op de studie van Marion van San. Zij stelde begin de jaren 2000 vast dat de criminaliteit onder allochtone jongeren hoger lag dan bij anderen. Maar Van San hield geen rekening met sociaal-economische factoren. In onze studie zochten we ook naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar we hebben er geen gevonden. We hebben per gemeente het aandeel niet-Europese inwoners onderzocht, het aandeel Turken, Marokkanen… Het waren geen bepalende factoren. Van allochtonen met de Belgische nationaliteit hebben we geen cijfers, maar we weten dat dit aandeel overeenkomt met het aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit per gemeente. Onze conclusie gaat dus ook op voor allochtonen. Vermoedelijk heeft het met sociale cohesie te maken. In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede, heerst er meer doelloosheid. De sociale samenhang is er daardoor minder groot.’

Dus als je al statistiek wilt gaan gebruiken om je argumenten kracht bij te zetten, doe dat dan op een zuivere manier, en niet op basis van selectieve feitenvergaring. Statistische correlatie wil nog niet zeggen dat er een statistisch causaal verband bestaat.

Het Regeerakkoord.
vrijdag, oktober 01st, 2010 | Author:

In het regeerakkoord vallen de volgende zaken op, allereerst wordt er in de inleiding alle moeite gedaan om de PVV connectie omlaag te schalen, wat onmogelijk is gezien de hoeveelheid maatregelen die in het regeerakkoord aanwezig zijn waaraan duidelijk de hand van Wilders valt af te lezen.

1. Bestuur

Onder het kopje bestuur wordt geprobeerd om de overheid te verkleinen, mooie plannen, maar waarschijnlijk niet realiseerbaar zeker de plannen op het verkleinen van de eerste en tweede kamer, zijn m.i. niet mogelijk. Op de eerste plaats omdat hiervoor een 2/3 meerderheid nodig is en op de tweede plaats dat hiervoor minimaal 8 jaar nodig is om dit te realiseren. Er zijn echter nogal wat partijen die hier eventueel voor te porren zijn.

Tevens wordt er voor  de randstad een nieuwe bestuurslaag ingesteld, en wel de “Infrastructuurautoriteit” waarschijnlijk is dit ook een goed plan, de infrastructuur moet verbeterd worden om economische vooruitgang te kunnen realiseren, vastlopen van het verkeer betekend vastlopen van de economie.

Ik ben van mening dat elke vorm van openbaar bestuur gekozen dient te worden, of dit nu de Burgemeester of de Minister President is, echter in het regeerakkoord wil men af van het rechtstreeks kiezen van de waterschappen, uit democratisch oogpunt is dit een slechte zaak, ofwel je voegt deze bestuurslaag bij de provincies ofwel je houdt deze democratisch.

Het nieuw te vormen kabinet wil wel af van allerlei deelraden, hiervan ben ik wel een voorstander, dit lijkt mij een kostbare extra bestuurslaag wiens taken ook door een gemeenteraad kunnen worden uitgevoerd.

Als maatregel wordt het verminderen van ambtenaren ingebracht, ik vraag mij af of dit zin heeft, in ieder geval als bezuinigingsmaatregel niet, van een ambtenaar ben je zo 1,2,3, niet af, en over herziening van de huidige wachtgeldregeling wordt niets gemeld in het regeerakkoord. Dit zal dus op korte termijn geen enkel effect hebben. Bovendien wordt dit item al 30 jaar op de agenda gezet, en i.p.v. een kleinere overheid is de overheid over die periode alleen maar gegroeid, het is ook maar de vraag of deze coalitie er wel werk van kan maken.

De overheid gaat eindelijk werk maken van het betalen van haar facturen binnen een redelijke termijn, op straffe van boeten, dit is een heel goed uitgangspunt, omdat de betalingsmoraal van overheden op het moment diep bedroevend is, en leveranciers opzadelt met liquiditeitsproblemen.

Er zit ook een democratisch lichtpuntje in het akkoord, het te vormen kabinet wil stemmen vanuit het buitenland vereenvoudigen, en elke maatregel die de democratie bevorderd is een goede maatregel in mijn ogen.

2. Buitenland

Het kabinet wil zich sterker gaan richten op Nederlandse handelsbelangen in het buitenland, dit is een goede zaak, ons land is immers voor een groot deel afhankelijk van de in- en export. Wat opvallend is in dit onderdeel is het aanhalen van de Nederlandse positie binnen Europa, het kabinet lijkt in eerste instantie niet voornemens om zich terug te trekken uit Europa en dijken rond het land op te richten, dit in tegenstelling van wat de PVV al jaren roept. Er wordt wel opgeroepen tot het beëindigen van uitbreidingen van Europa, bovendien wil het kabinet dat Europa zich minder i.p.v. meer gaat bemoeien met de afzonderlijke lidstaten. Het gekke hierbij is dat ze nationaal meer willen centraliseren, maar europees juist niet. Alle macht moet naar Den Haag, maar of we daar zoveel beter van worden is de vraag.

Het eisenpakket voor het verstrekken van ontwikkelingshulp wordt sterk opgeschroefd, het is daarbij nog niet helemaal duidelijk hoe men dit wenst te realiseren, het lijkt erop dat dit onderdeel de kapstok is om fors te kunnen bezuinigen op ontwikkelingshulp. Tevens het binnenhalen van commerciële bedrijven die uit het budget van de ontwikkelingsgelden dienen te worden betaald, lijkt mij een verkapte bezuiniging te zijn. Het lijkt erop dat een land straks ontwikkelingshulp kan krijgen maar dan moeten de goederen wel in Nederland worden besteld.

Tevens wordt er op de valreep van dit hoofdstuk de JSF nog even ingebracht, die komt er blijkbaar dus.

3. Economie

Het kabinet gaat zich, veel meer dan vroeger, richten op haar faciliterende taak m.b.t. het bedrijfsleven, de kernpunten hier zijn, innovatie, fiscale voorzieningen, vestiging, onderzoek, exportbevordering en financiering, naar mijn mening een goede zaak, juist een sterk bedrijfsleven is het beste medicijn voor eventuele economische dips, als men dan ook nog de financiële sector flink in de gaten houdt dan kon dat nog wel eens wat worden. Wat opvalt hier is dat men slechts subsidies wil verstrekken als de “effectiviteit” hiervan is bewezen, terwijl ze het elders hebben over “minder regels”, het is op het ogenblik al ondoenlijk voor de kleinere ondernemers om subsidies binnen te harken omdat ze simpelweg hiervoor niet de kennis in huis hebben, dit zal in de toekomst alleen maar erger worden, terwijl ik vind dat juist het MKB meer zou moeten worden versterkt, zij is immers de motor van onze economie, 80 % van het Nederlandse arbeidspotentieel is werkzaam binnen het MKB.

In het regeerakkoord wordt wel apart melding gemaakt over het MKB, het kabinet wil het mogelijk maken dat het MKB meer kansen krijgt om mee te doen in aanbestedingen, door enerzijds de omzeteisen naar beneden toe bij te stellen, en anderzijds deze ondernemers één loket te bieden voor overheidszaken, bovendien wil men ook ZZP’ers de mogelijkheid gaan bieden om mee te kunnen doen aan aanbestedingen. Ook dit is een goede zaak.

Wat positief is, is dat het er op lijkt dat men de zelfstandigenaftrek weer wil herstellen naar de situatie van 2009, dit is goed nieuws voor de kleinere ondernemers die in de huidige situatie 2010 een behoorlijke bak zelfstandigen aftrek zijn kwijtgeraakt, men kon pas volledig gebruik maken van de zelfstandigenaftrek als men meer dan 100k aan belastbare winst overhield, dit was vooral voordelig voor de grotere ondernemers, die deze aftrek eigenlijk niet nodig hadden.

Het grappige is dat men wil inzetten op innovatie, maar daarvoor heb je goede opleidingen nodig, en naar het zich laat aanzien wordt juist in het onderwijs geen dubbeltje geïnvesteerd.

Het regeerakkoord geeft aan meer te willen inzetten op verlichting van de administratieve lastendruk, ook dit is een onderwerp dat volgens mij al 20 jaar in elk regeerakkoord staat, maar nooit is gerealiseerd, in plaats van minder regels zijn er alleen maar meer regels bij gekomen, wat opvallend is dat men wel een duidelijk tijdspad heeft aangegeven, dus misschien wordt het wel wat. Vergunningsaanvragen worden meer een automatisme en zullen straks eenvoudiger te krijgen zijn, dit scheelt natuurlijk behoorlijk en geeft ondernemers meer een vrije hand om te kunnen ondernemen, bovendien worden ze veel minder belast met allerlei controles.

De verwijderingsbijdrage wordt afgeschaft, het heeft even geduurd maar het moet nu realiteit worden, dit heeft namelijk nooit het effect gehad wat men er van had gedacht. Het kabinet heeft wel sterk de oren laten hangen naar de religieuzen, het aantal koopzondagen wordt niet verder uitgebreid, tot zover dus de vrijheid van handelen voor ondernemingen.

Energie

De kernpunten zijn hier, minder CO2 uitstoot door meer kernenergie, over echte alternatieve energie wordt niet veel gemeld, terwijl kernenergie eigenlijk alleen als tussenoplossing dient te worden gezien, tot echte duurzame oplossingen beschikbaar gaan komen. Er is een grote plus in dit onderdeel, de energie-infrastructuur blijft in publieke handen, dit zijn zaken die niet aan de markt kunnen worden overgelaten.

Natuur

Hier wordt zeer weinig over gemeld, en behoudens een bak met wollige taal staan hier geen echte maatregelen in buiten het feit dat natuur ondergeschikt dient te worden gemaakt aan de toekomstperspectieven van ondernemers, ik weet niet of dit zo een goed idee is, zoveel natuur hebben we niet meer in Nederland.

Dierenwelzijn

Het Dion Grauss hoofdstuk, het bevat een aantal goede punten zoals vacinatie ipv ruimen, alternatieven voor dierproeven, aanpakken misstanden bij fokkers en bestrijding van illegale handel in exotische dieren.  De werkelijke zinloze bijdrage van de PVV vind je in de laatste 2 punten het instellen van 500 animal cops, en het instellen van een nieuw diertjes alarmnummer 114, deze 500 onzinagenten komen uit de uitbreiding van de 3000 agenten die het kabinet voor ogen had, daarbij kunnen deze taken prima door de reguliere Politie worden uitgevoerd, waarom dan een extra politiemacht is mij een raadsel, bovendien vraag ik mij af of je de kosten van een nieuw alarmnummer 114 moet willen maken terwijl dit ook door 112 kan worden opgevangen.

Financiën

Hier is al veel over gemeld, men wil begrotingsevenwicht hebben in 2015, een nobel streven, het is alleen zo jammer dat ze hiervoor niet echte knopen hebben doorgehakt, en net als in de periode van Paars wil men inzetten op inperking van de staatsschuld. In dit hoofdstuk leid ik af dat men inkomsten minder wil oormerken, dus meer in algemene middelen, de link tussen belastinginkomsten en de overheidsuitgaven zal minder transparant gaan worden.

Gezondheid

Het kabinet wil zorgtaken weer dichter bij de burger brengen, taken die door huisartsen kunnen worden verricht dienen niet in het ziekenhuis te worden gedaan, hoe men dit wil realiseren wordt nergens gemeld, bovendien vind ik geen onderbouwing hoe men dit financieel gaat oplossen in de richting van de huisartsen.

Een goed punt in het akkoord is het fusieverbod, door al deze fusies in verzekeringsland is marktwerking al erg moeilijk zoniet onmogelijk, de zorgvrager heeft nagenoeg geen vrije keuze meer, bovendien is het gevaar van kartelvorming en prijsafspraken levensgroot, dit is per definitie slecht voor de cliënt.

Slechte punten zijn een enorme verschraling van de beschikbare geneesmiddelen en het inperken van IVF behandelingen, Fysiotherapiebehandelingen, inperking van de werelddekking in de zorg, dit gaat straks problemen opleveren voor diegenen die hier geen rekening mee houden.

Marktwerking in de zorg wordt verder voortgezet, of dit zo verstandig is, is maar de vraag, marktwerking is immers alleen mogelijk in een markt die dit toelaat, en zorg heeft een sterk lokaal karakter en zijn de facto monopolist in hun eigen werkgebied.

De numerus Fixus voor medische studenten wordt afgeschaft, dit kon wel eens een opsteker zijn voor de marktwerking, immers meer medische specialisten verminderd de vraag, en daarmee de prijs, al vraag ik mij af of dit gaat werken, medische specialisten zijn de Jura wel zelfstandig ondernemers, de facto echter niet.

De geestelijke gezondheidszorg wordt fors beperkt, ook hiervan is het maar de vraag of dit op termijn niet meer gaat kosten dan dat het oplevert.

Jeugdzorg

Na de “gezinsmeuk” van Rouvoet, wordt in het regeerakkoord hier nog nauwelijks meer aandacht aan besteed, het ene uiterste naar het andere uiterste, de effecten hiervan moeten zich in de toekomst nog uitwijzen, het hoge “betuttelings”gehalte van het vorige kabinet wordt hiermee wel weer naar meer normalere proporties teruggebracht.

Rookverbod

Het eerste echte goede voorstel van dit kabinet, terugdraaien van de betutteling van de overheid op het gebied van de vrije keuze van mensen, het rookverbod kon worden ingesteld op basis van de ARBO-wetgeving, en het recht (plicht)  op een rookvrije werkplek, het gekke van deze maatregel was dat de ZZP-cafebaas ineens zich aan dit verbod moest conformeren, dus niet de recht van de ondernemer te kunnen bepalen wat er in zijn etablissement gebeurde ging voor, maar het recht van het personeel, die hij niet had, ging voor.

Met een beetje goede wil wordt het rookverbod afgeschaft voor de gehele natte horeca, en laat de markt dit zelf oplossen, misschien dat de draagvlak voor rookvrije horeca is verbeterd na een paar jaar rookverbod. Draagvlak1 die er tot het rookverbod nooit is geweest.

Sport

Sportbevordering ja, middelen hiervoor zijn er echter niet, dit zal ook wel weer een wassen neus blijken te zijn.

Immigratie,

Daar is die, het PVV deel van het akkoord, ook gezien het gedoogakkoord blijkt weer dat de PVV een 1-issue-beweging is. De kernpunten hierin zijn, vermindering van immigratie door snellere afwikkeling van de procedures, terugdringen van immigratie van diegenen met weinig perspectief, verscherping uitzetbeleid, en als klap op de vuurpijl strafbaarstellen van illegaal verblijf hier, dit laatste gaat mij wel een beetje ver.

Wat verder vreemd is te noemen is het inzetten op eigen initiatief inzake de inburgering, maar deze inburgering dient men wel zelf te betalen, welke strafmaatregelen heeft dit kabinet in gedachten voor diegenen die dit niet willen of nog erger, kunnen betalen.

Procedures voor asielzoekers zullen worden vereenvoudigd wat waarschijnlijk een slechtere rechtspositie zal gaan betekenen voor deze mensen, bovendien mag hij/zij zijn gezin niet naar Nederland halen, dit is m.i. hardvochtig.

De eisen voor gezinshereniging worden fors verzwaard, en het wordt duurder. Op het gebied van arbeidsmigratie kan ik mij wel vinden in de voorstellen, de kern is dat er slechts arbeidsmigratie is toegestaan indien een werkgever kan aantonen niet aan het juiste personeel te kunnen komen via de reguliere arbeidsmarkt, kennismigranten hebben nog steeds de mogelijkheid om hierheen te komen.

De rechtszekerheid van migranten wordt wel aanmerkelijk verslechterd, het is namelijk niet zeker of je hier mag blijven als je een tijdelijke vergunning hebt gekregen, het kan voorkomen dat je pech hebt je baan te verliezen of ziek te worden en dan alsnog wordt uitgezet omdat je niet aan de inkomenseis voldoet.

Bovendien zal het straks eenvoudiger mogelijk worden om radicale “geestelijke bedienaren” lees Imams uit te zetten echter wordt hiervoor niet de wet aangepast.

Een groot pluspunt in het akkoord is dat men het eenvoudiger wil maken om buitenlandse diploma’s sneller te gaan erkennen, dit geeft migranten betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar ze moeten wel gaan betalen voor de inburgering, door middel van een lening, wat dus effectief inhoud dat migranten hier al met een schuld beginnen voordat ze ook nog maar 1 euro hebben kunnen verdienen.

Tevens wordt in dit hoofdstuk het boerka-verbod toegelicht, pure symboolpolitiek waarin de hand van de PVV duidelijk zichtbaar is, deze maatregel is namelijk totaal niet nodig, want het is in Nederland al lang mogelijk om gezichtsbedekkende kleding te verbieden in de openbare ruimte, dit staat namelijk in zowat elke APV van Nederland. Daarnaast wordt er gewag gemaakt van een verbod op de hoofddoek voor politie en rechtelijke macht, nog zo een schoolvoorbeeld van symboolpolitiek voor een situatie die zich totaal niet voordoet in Nederland, er is in Nederland niet één dame binnen de rechtelijke macht en de politie te vinden die een hoofddoek draagt. Jammer dat de PVV aanhang niet in de gaten geeft hoe zinloos deze maatregelen zijn.

Het verkrijgen van het Nederlandersschap wordt behoorlijk moeilijker gemaakt, bovendien wil men graag vreemdelingen het Nederlanderschap af kunnen nemen die een strafbaar feit hebben gepleegd waar meer dan 12 jaar op staat, iets dat volgens de internationale regels onmogelijk is. Nog een maatregel die het zeer goed zal doen bij de PVV achterban, maar die geen enkel effect zal sorteren.

Het volgende onderdeel dat totaal overbodig is maar het wel goed zal doen bij de PVV is de maatregel die korting of intrekking van de bijstand zal veroorzaken wanneer kleding of gedrag arbeidsparticipatie in de weg staat, dit blijkt in de praktijk al lang te gebeuren, al heb ik het idee dat dit een opmaat is voor een totaal hoofdoekjesverbod.

Een maatregel waar ik mij wel in kan vinden is het beperken van de export van Kinderbijslag en kindgebonden budgetten naar andere landen, waar ik meer moeite mee heb is het woonlandbeginsel dat zal worden ingebracht in de AOW tegemoetkoming en de WGA vervolguitkering.

Infrastructuur

Het belangrijkste hiervan is dat de privacybeperkende Kilometerheffing van de baan is, en men de accijnzen wil benutten om de variabele autokosten te verhogen, wat in principe hetzelfde effect heeft met als bijkomend voordeel dat milieuonvriendelijke auto’s duurder gaan worden. Er is immers geen directer verband te vinden tussen gereden kilometers en verbruik dan de brandstof.En de maximumsnelheid op de autosnelwegen gaat omhoog, ook een goede maatregel, dit kan namelijk best.

Tevens wordt er ook extra ingezet op de binnenscheepvaart en het openbaar vervoer.

Hoe ze de supersnelwegen willen gaan realiseren en de daarbij behorende tolheffingen, is mij nog een raadsel, bovendien vraag ik mij af waar ze deze snelwegen willen gaan aanleggen, het lijkt mij toch echt verstandige om het bestaande wegennet te verbreden, daarmee wordt het milieuw het minst belast en hoeft er verhoudingsgewijs veel minder asfalt worden aangelegd, misschien dat dit aspect in de toekomst nog duidelijker zal gaan worden.

Het ontpolderen van de Hedwigepolder wordt stopgezet, de vraag is of dit een goedmakertje is voor Ad Koppejan, om deze toch mee te krijgen voor het te vormen kabinet.

Ruimtelijke ordening en milieu

Men wil deze taken overdragen aan de provincie, hoe dit zich rijmt met het inperken van diezelfde provincie is mij een raadsel.

Onderwijs

Het kabinet wil dat Nederland tot de top vijf van kenniseconomieën gaat behoren, echter hier wordt geen dubbeltje voor vrijgemaakt. Met heeft het over prestatieverhoging, uitvalbeperking kwaliteitsimpulsen, maar nergens over de financiering hiervan, men wil echter wel de rekening voor een deel bij de studenten gaan leggen, studeren wordt weer iets voor de elite, in ieder geval moeilijker betaalbaar voor het “volk”, dit heeft ook effect voor de PVV aanhang, maar onderwijs en opleiding is iets waar de PVV weinig boodschap aan heeft, de staat hiervan kun je immers niet in de schoenen van “de moslim” schuiven.

De vrijheid van onderwijs blijft in stand dit houd expliciet in dat islamitische scholen mogelijk blijven en dat je deze mag oprichten, er wordt wel een kwaliteitsslag gemaakt, maar daar is m.i. niets mis mee, ook dit zal de PVV aanhang minder aan staan.

Cultuur,

Hier gaan financieel grote klappen vallen, de effecten hiervan moeten nog blijken, in hoeverre is kunst en cultuur de nek omgedraaid in 2015.

Internet

Het enige dat hierover wordt vermeld is de dooddoener “Het kabinet bevordert een vrij en open internet.” er staat niets over het hoe, en zeker niet hoe dit zicht verhoudt met de plannen van Generalissimo Ernesto Hirsch Ballin, en zijn onvermoeibare stroom aan maatregelen die het internet zoveel dienen in te perken, door middel van censuur, filtering, gegevensopslag en ga zo maar door.

Media

De publieke omroep krijgt forse financiële klappen hier staat ook een dijk van een tegenstelling: Bezuinigen zonder de kwaliteit aan te tasten, en indien de kwaliteit wel wordt aangetast flikkeren we gewoon een net eruit. Wat een enorme dooddoener is dit.

In 2015 wordt de ondergrens voor omroepen gesteld op 400.000 leden, dit betekend voor #powned, dat ze meer moeten inzetten op ledengroei, maar dat geld ook voor MAX, NCRV, VARA en VPRO

Ouderenzorg

Hier wordt 1 mrd voor vrijgemaakt, en daarmee 12.000 nieuwe medewerkers, dat geld zal waarschijnlijk uit de AWBZ worden gehaald, en is daarmee een sigaar uit eigen doos, met de rechterhand geld geven en met de linker afpakken, tevens wordt er ingezet, op meer patientenrechten, wat op zich natuurlijk een goede zaak is. Bovendien zet men in op schaalverkleining ipv schaal vergroting, zorg dichter bij de burger brengen is het devies, in theorie een mooi plan maar of hier iets van terecht zal komen in de praktijk is maar de vraag.

Veiligheid

Preventief fouilleren wordt uitgebreid, dus zonder al te veel moeite mag een agent je bevoelen, terwijl niet is aangetoond dat dit de veiligheid bevorderd, is het ook nog eens een enorme inbreuk op de privacy, en een opmaat naar een politiestaat. Ik ben hier altijd tegen geweest.  Daarnaast gaat er meer registratie plaatsvinden van clienten van Coffeeshops, ook iets waar we niet blijer van moeten worden, de 350 meter eis is weer in beeld, alsof klanten geen fiets hebben, dit is overigens in tegenspraak met de registratie, immers een scholier zonder ledenpas kan toch geen softdrugs kopen wat is dan nog het nut van die 350 meter eis.

TBS wordt beperkt, dus geen behandeling, wat gaat dat doen met de recidive kans van een crimineel, er wordt ook gewag gemaakt van inperking van verlofregelingen, daar gaat nogal eens iets mis, door strengere eisen kon het voor de gewone burger wel eens iets veiliger worden.  Daarnaast wordt het straks mogelijk om inbrekers makkelijker je woning uit te trappen.

Tevens wil het kabinet het leger gaan inzetten voor politietaken, dat vind ik een zeer enge tendens.

Opleiding van Agenten wordt ingeperkt, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit, dit lijkt mij met elkaar in tegenspraak te zijn, minder opleiden maar wel de zelfde kwaliteit behouden.

Toch is de hand van het CDA wel weer herkenbaar, middels voertuig en nummerplaat herkenning “Big Brother is watching you” tevens blijft men inzetten op “datamining”

Werk en sociale zekerheid

Men wil een sociaal akkoord echter heeft het huidige kabinet reeds alle moeite gedaan om bonden tegen de haren in te strijken, ik vraag mij dan ook af of dit wel reeel is.  Er is wel een enorme maatregel in het vat en dat is de afschaffing  van het ambtenaren recht, en dit onder te brengen in het reguliere arbeidsrecht, dit maakt het mogelijk om ambtenaren eenvoudiger te ontslaan, dat is winst, echter er wordt niets ondernomen op andere vlakken van een vastlopende arbeidsmarkt. Daar zou pas echt winst gehaald kunnen worden.

De AOW gaat naar 66 jaar, dit is te weinig en te laat, dit betekend dat de Babyboomers volledig uit de wind worden gehouden, terwijl de rekening wordt neergelegd bij de generatie erna. Bovendien heb ik begrepen dat dit pas moet ingaan vanaf 2020, dat betekend dat er op korte termijn ook nog niet eens een bezuiniging hierop kan worden gerealiseerd, een gemiste kans.  Daarbij worden de fiscale mogelijkheden om pensioen in eigen beheer op te bouwen verder ingeperkt.

Spaarloon en levensloopregeling gaan in elkaar op, maar met meer eisen voor gebruik hiervan. Bovendien zijn dit niet bepaald regelingen waar de MKB ondernemer gebruik van kan maken, terwijl zijn mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen behoorlijk worden beperkt.

Het oude terwerkstellingsprincipe is van stal gehaald die Nederland ook kende in de jaren 30 van de vorige eeuw, heb je een uitkering, dan kunt je te werk worden gesteld.

Wonen

Het belangrijkste onderdeel van Wonen wordt niet aan getornd en dat is de herziening van de renteaftrek. Gemiste kans nu blijft dit boven de markt hangen terwijl hier veel te halen zou zijn geweest, ik hoop echter wel dat dit wat rust zal gaan geven op de woningmarkt nu men in ieder geval voor de komende 4 jaar verzekerd is van renteaftrek, voor veel aspirant kopers is dit namelijk een drempel geweest om niet te gaan kopen.

Ik heb het regeerakkoord hier in een goede 3600 woorden proberen samen te vatten en mijn persoonlijke toelichting  erbij gezet. In grote lijnen vind ik het akkoord helemaal niet zo gek, zeker op het gebied van economie, mobiliteit  en ondernemersschap zijn er hele leuke elementen te vinden, alleen echte keuzes worden er niet gemaakt.

Wat ik het grote nadeel vind is dat de hand van de PVV (Wilders) wel heel duidelijk is terug te vinden, en hij heeft dermate veel binnen gehaald dat je haast kunt spreken over een kabinet Wilders dan over het kabinet Rutte-Verhagen, vooral Rutte heeft m.i. een enorme aderlating moeten doen, en heeft maar weinig van zijn plannen kunnen realiseren.

Overigens met de problemen die er zijn binnen het CDA, maar ook binnen de PVV is het maar de vraag of dit kabinet de 4 jaar vol maakt.

De grote bek van Wilders
donderdag, september 02nd, 2010 | Author:

De afgelopen dagen was politiek Den Haag in rep en roer vanwege rumoer in de CDA fractie, met de heer Klink als belangrijkste aanjager dit hele probleem binnen de CDA fractie is ontstaan door de grote bek van Wilders getuige de verhelderende brief van Klink

Citaat:
“Tegelijkertijd maakt hij (wilders) aan de onderhandelingstafel duidelijk dat hij er geen geheim van zal gaan maken dat hij dit gedoogakkoord om hele andere motieven steunt…..         ….. 75% van de redenen waarom CDA en VVD het beleid willen, deelt hij niet. Hij stelde bij de komende presentatie van het akkoord met een volstrekt en totaal (!) ander verhaal te komen dan de VVD en het CDA. Hij (wilders) raadde de collega’s aan om op dat moment maar een andere kant op te kijken en voorspelde dat de hoofden van de coalitiepartners rood zouden kleuren. Een samenbindende visie zou echt niemand hoeven te verwachten”

en verder

“Hij (wilders) realiseerde dat dit een raar beeld zou opleveren… …Een betoog zoals van de PVV mag worden verwacht, zou er volgen…. …..De bekende retoriek, ….. …. zal ons niet bespaard blijven.” Einde Citaat

Dan volgt er ook nog een knap staaltje verkiezingsbedrog van de heer Wilders, maar ook daar staat deze om bekend (denk maar eens aan het AOW-Breekpunt)

Citaat:
“Dat riep de reactie op om de presentatie van de akkoorden maar over het congres heen te tillen. Het draagvlak bij het CDA congres op de zaterdag na de presentatie zou immers zwaar onder druk kunnen komen te staan. Een tussenoplossing werd voorgesteld. Op donderdag zou ieder van de fractievoorzitters slechts 5 minuten de akkoorden kunnen toelichten. Na het congres zou op maandag dan ‘voluit; kunnen worden gegaan.” Einde Citaat.

http://www.geenstijl.nl/archives/images/klinkdoetutniet.pdf

CDA-VVD Coalitie
woensdag, augustus 04th, 2010 | Author:

Naar het zich laat aanzien heeft het CDA zich laten verleiden om een minderheidskabinet te vormen, met gedoogsteun van de PVV. Blijkbaar zit het pluche dermate lekker, dat de 20 overgebleven CDA ‘ers er daarom geen enkel principieel bezwaar tegen hebben om een pact met een ondemocratische beweging als de PVV aan te gaan. Dat de VVD hier aan mee wil doen was eigenlijk al duidelijk vanaf het beging van de informatie ronde. Voor het oog van het volk is er nog een poging gedaan om Paars+ in de stijgers te zetten, maar dit is een week later afgeschoten op 3 mrd bezuinigingen meer of minder.

Al staat dit kabinet nog niet op het bordes, één ding is al wel duidelijk, Geurt heeft het allemaal verschrikkelijk slim gespeeld naar het zich laat aanzien. Zijn beweging verstrekt gedoogsteun aan dit onzalige plan en kan dus invloed uitoefenen zonder daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Met als gevolg dat Geurt lekker kan blijven fulmineren in de kamer terwijl het CDA en de VVD als kop van jut fungeren. Het is overigens nog maar de vraag hoe de ontevreden kiezer hierop reageert, zij hebben immers Geurt de zetels gegeven met de gedachte dat zij ook regeringsverantwoordelijkheid zouden gaan dragen, Geurt had immers geweldige plannen (lees: onliners, losse flodders en ongefundeerde xenofobie), die alleen gerealiseerd kunnen worden in een kabinet.

Het positieve van dit minderheidskabinet is dat het een minderheidskabinet is dat slechts 53 zetels van de 150 bezet en met de PVV slechts kan bogen op een meerderheid van 1 zetel. Dat betekend dat elke stemming in de tweede kamer zwaar bevochten moet gaan worden, immers slechts 1 dissident bij de PVV (losse flodder Hero Brinkman) of een CDA’er die nog wel beschikt over Christelijke normen en waarden kan het hele regeerakkoord om zeep helpen. Vanuit een democratisch oogpunt is er dus sprake van het ultiem dualisme. Dat betekent ook dat Geurt zijn stokpaardjes er niet door gaat krijgen dus op “heropvoedings”(concentratie) kampen, knieschoten, kopvoddentaxen, boek -verboden en -verbrandingen, uitzettingen, deportaties enz. moeten de Geurt liefhebbers nog even wachten. De kans bestaat, dat het afzijdig houden van Geurt, hem over 4 jaar een dermate groot electoraal voordeel gaat bieden dat al deze leuke zaken in een volgende kabinet kunnen worden doorgevoerd.

Ik heb overigens de stille hoop dat deze kabinetsperiode de ogen van de kiezer opent en dat de tijd van polarisatie tot een eind komt, bovendien verwacht ik niet dat ze de 4 jaar gaan vol maken.

Einde van de Verzuiling?
donderdag, juni 10th, 2010 | Author:

Nu de verkiezingen voorbij zijn wordt het tijd om de balans op te maken, het eerste dat opvalt is het enorme verlies van het CDA en in mindere mate de CU, verliezen die nog niet zo heel lang geleden onbestaanbaar leken, gezien de trouwe schare CDA stemmers. Het lijkt erop dat de Katholieken in het zuiden het behoorlijk hebben laten afweten, en de oude broederstrijd binnen het CDA kan beginnen, een CDA die sinds het aantreden van Balkenende werd gedomineerd door de wat “rechtsere” protestanten.

Deze uitslag geeft de hoop dat de religieuze dominantie in een vermeend seculier land als de onze eindelijk ten einde is, het CDA heeft, op de 8 jaar paars, het land sinds de invoering van het algemeen kiesrecht, electoraal in gijzeling heeft gehad, daar hoefden ze niets voor te doen, alleen een lijst in te leveren, de confessionele achtergrond van de Nederlander deed de rest. Sinds 1992 is deze vanzelfsprekendheid verdwenen en zal ook het CDA met goede mensen en goede plannen moeten komen om de kiezer over de streep te halen, en dus niet met een regie-loze professor het 8 jaar lang lopen klungelen op allerlei gebied, de kiezer straft je daarvoor ongenadig af.

Wat overigens eveneens bijzonder is, is het feit dat tot deze verkiezingen, het “die breekt, betaald!” principe normaal was, echter de PVDA is nauwelijks afgestraft voor het laten vallen van het kabinet, daarbij was het altijd zo dat de coalitiepartner van het CDA de electorale klappen van slecht beleid te verduren kreeg, nu is het CDA de partij die ter verantwoording is geroepen door de kiezer voor het beleid van Balkenende.

Wat overigens erg zorgwekkend is, is het feit dat de PVV (Partij voor de “vrijheid” behalve Moslims) zulke enorme zetel aantallen heeft gehaald, al denk ik dat 24 tot 26 zetels het maximaal haalbare is voor een extremistische partij, blijkbaar is 1 op de 6 Nederlanders bang voor hun eigen schaduw, en wat erger is, naar de PVV kijkt voor oplossingen, of die nu gebaseerd is op drijfzand, de onderbuik of populistisch gejank, aan de andere kant een overgrote meerderheid van “het Volk” (84 %) moet niets hebben van de PVV. Nederland is gelukkig niet zo intolerant als Wilders ons wil doen laten geloven. Een signaal geeft de enorme winst van de PVV in ieder geval, wat is er aan de hand met de fatsoenlijke partijen, dat ze niet in staat blijken te zijn hun ideeën, plannen en ideologie duidelijk te maken bij die 16 % van de mensen die blijkbaar de schijnoplossingen van de PVV als een reëele optie zijn gaan zien.

Een ding is zeker, er breken interessante tijden aan, nu blijkt dat er maar 2 coalities mogelijk zijn Paars + (D66, GL, PVDA en VVD) en Bruin (PVV, CDA en VVD), andere mogelijkheden zijn er niet, gezien de liefde van de regenten van het CDA voor het pluche, het feit dat de VVD de formatie mag gaan leiden en dat deze coalitie uit de minste partijen bestaat deze  lijkt Bruin de meest voor de hand liggende keuze. Het zou rampzalig zijn voor het land, de PVV heeft geen zetels in de Eerste kamer, geen doortimmert financieel plan, en geen hervormingsgerichte visie, buiten het standaard riedeltje, “moslims eruit”, en daar los je toch echt de enorme economische problemen mee op.

De enige coalitie die echt in staat is om de enorme problemen het hoofd te kunnen bieden, waarbij zowel het huishoudboekje op peil wordt gehouden, de sociale cohesie is gewaarborgd en de wil tot echte hervormingen aanwezig is, is Paars+. Ik wens de heer Rutten veel wijsheid toe in de taak die voor hem ligt, en ik spreek de hoop uit dat Rutte zal kiezen voor een sociale liberale hervormingsagenda voor de komende 4 jaar, een agenda die uitsluitend gerealiseerd kan worden met de PVDA, GL en uiteraard de vader van een paarse coalitie, D66.

Verkiezingen TK2010
woensdag, juni 09th, 2010 | Author:

Na een mediabombardement van alle partijen ligt de bal nu in de hoek van de kiezer, vandaag mag hij/zij zich uitspreken over de toekomst van Nederland. Naar het zich laat aanzien wordt de VVD de grootste en de PVDA daar vlak achter. Mijn voorkeur gaat uit naar een nieuw #Paars Het CDA heeft immers 8 jaar en 4 kabinetten de tijd gehad om de boel bij elkaar te houden, en daarvoor gebruik maakte van het conflictmodel waar het poldermodel aantoonbaar beter werkt. Daarbij is #Paars een van de weinige coalities geweest die in staat is gebleken het huishoudboekje in balans te kunnen houden, en dat is dringend noodzakelijk in de huidige tijd.

In ieder geval gaan we spannende dagen tegemoet en ik ben bang dat de wens van Rutte, een kabinet voor 1 juli 2010 lijkt mij erg onwaarschijnlijk gezien de huidige verhoudingen. Ik kies in ieder geval voor paars

Het verkiezingsprogramma van de PVV is gepubliceerd
vrijdag, april 23rd, 2010 | Author:

De PDF versie is hier te bekijken, ik ben benieuwd wat die droeftoeters van de PVV nu weer voor achterlijke ideeen hebben gelanceerd, en hoe ze dit gaan betalen.

Telefoongesprek met de Majesteit.
zondag, februari 21st, 2010 | Author:

Tuuuuuuuut…

“Majesteit?”

“Ja Jan Peter, voor je verder gaat, ik weet wat je wilt zeggen, maar los het even lekker zelf op, ja? Ik ben nu op vakantie en heb toch geen reet te zeggen. Ik ben een kapsel op een munt, meer niet. En dat weet jij heel goed.

Eikel”
Klak

Tuuuut tuuuut tuuuut tuuuut tuuuut…

Met dank aan MacHazzer @44

Balkenende wordt weer Lijsttrekker
zaterdag, februari 20th, 2010 | Author:

Volgens spitsnieuws zou Balkenende wederom lijsttrekker worden van het CDA, dus wederom kiest het CDA voor de grootste kneus van de hedendaagse politiek, een MP die reeds 4 keer heeft aangetoond niet in staat te zijn om een kabinet voor de volle 4 jaar bij elkaar te houden en een premier die eveneens aantoonbaar zaken verzwijgt, volgens de commissie Davids.

Of mijnheer Balkenende heeft een plaat voor de kop van bijbelse proporties, of de heer Balkenende is een regent pur sang die de spreekwoordelijke fecaliën aan het electoraat heeft, nog weer een blunder kabinet gaat de Nederlandse Economie handen vol met geld kosten, en dan hebben we het nog niet eens over het aanzien van ons land in de rest van de wereld.

Marcel van Dam zei ooit dat we met Pim Fortuyn, op het internationale theater een modderfiguur zouden slaan, deze woorden zijn in het geval van Fortuyn nooit uitgekomen, daar heeft een groente-extremist destijds een loden stokje voor gestoken, maar Marcel van Dam heeft wel gelijk gekregen alleen de persoon in kwestie is een andere gebleken. De man die ons 4 gevallen kabinetten heeft gebracht, geen regie kan voeren, en kruipt als een geslagen schoothondje voor de President van de VS, destijds nog een groter modderfiguur, is toch wel de Pias van de vaderlandse politiek gebleken.

Als het allemaal een beetje meezit kan de Nederlander in mei van dit jaar weer naar de stembus, en op basis van de huidige peilingen, maakt de heer Balkenende wederom een goede kans om de grootste partij te worden, de zetelverdeling is ook nog eens zodanig dat er een coalitie van 4 partijen nodig zal zijn om een meerderheid te krijgen, alleen een CDA-VVD-PVV-CU kabinet is waarschijnlijk mogelijk, waarbij het CDA de grootste zal zijn en dus de MP zal mogen leveren, een rampscenario, die zijn weerga niet kent.

Het is te hopen dat de Kiezer nu eindelijk eens de partij afstraft die werkelijk, door middel van politieke powerplay, verantwoordelijk is voor een afwachtende houding op zeer belangrijke dossiers zoals onderwijs, arbeidsmarkt, NAVO-missies en economische crisis, en verantwoordelijk is voor het vallen van Balkie I, II, III en Grijs I, het CDA.

Dus langs deze weg wens ik de Kiezer straks in mei veel wijsheid toe en hoop met heel mijn hart dat het politieke geheugen, de kiezer, niet in de steek laat en het CDA de Electorale afstraffing geeft die ze verdienen.

Zou het Kabinet nu eindelijk vallen?
donderdag, februari 18th, 2010 | Author:

Na een lange periode waarin het Kabinet van blunder naar blunder struikelde, en een totale apathie liet zien, inzake de financiële crisis, met uitzondering van Bos die nog wel enige voortvarendheid heeft laten zien betreffende klungelende banken, wordt de vervolgmissie in Uruzgan waarschijnlijk het Waterloo voor Balkenende 4. Balkenende, de Minister President, die nog geen enkel kabinet tot een goed eind heeft kunnen brengen, de opperklungel van de hedendaagse politiek.

Tot vandaag heeft de PVDA laten zien dat zij in de eredivisie draaikonterij zeer goed kunnen meespelen, echter het lijkt erop dat ze het geneuzel van het CDA nu eindelijk zat zijn. Geen verlenging van de Missie in Afghanistan, iets wat de PVDA ook al in de verkiezingen destijds heeft aangehaald. Aan de andere kant, de PVDA heeft wel meer ideologische veren laten vallen, deels uit pragmatisme, deels doordat men het pluche wel heel lekker vind zitten. Daarbij komt ook nog eens dat de PVDA in de peilingen op een dieptepunt zit en nieuwe verkiezingen de partij zou decimeren. Dus erg happig zullen ze niet zijn op een val van dit kabinet.

De tijd zal het leren of het toch een gevalletje “plas, glas, was” zal worden, of dat het CDA de keutel rigoureus intrekt inzake de nieuwe missie in Afghanistan, of dat de PVDA toch meer waarde hecht aan het pluche dan aan principes.

De plaksoap Oldenzaal
vrijdag, februari 05th, 2010 | Author:

De Gemeente Oldenzaal heeft in al haar “wijsheid” besloten dat de verkiezingsborden netjes verdeeld dienen te worden in kadertjes, en de locale politieke partijen worden geacht precies binnen het kadertje te plakken, betutteling in het kwadraat. Vooral de VVD maakt hier een punt van getuige de reactie op het nieuwsbericht in de TC/Tubantia van 5 februari jongstleden.

Citaat:

D66 heeft ook rustig over hoeken van onze posters heen geplakt…

Yuri Liebrand, lijsttrekker VVD-Oldenzaal.

De peuterspeelzaal is er niets bij, “Juf! D66 heeft buiten de lijntjes gekleurd”, nu weet ik ook wel dat de VVD met de opkomst van de PVV een profileringsprobleempje heeft, maar om dit op te gaan lossen door het toepassen van betuttelende regeltjes en algehele vertrutting is VVD onwaardig, een partij die pretendeert democratisch en liberaal te zijn zou het juist moeten toejuichen dat de campagne op het scherpst van de snede wordt gevoerd en daar horen kleine plagerijtjes bij. Dat geeft juist enig cachet aan de hele verkiezingen.

D66 als vrijzinnig liberale partij, is niet bepaald de club die zich in een hokje laat stoppen, laat staan laat opleggen of ze wel of niet binnen de lijntjes mag kleuren, als de VVD denkt dit wel te kunnen doen zal hen straks nog een verassing te wachten als de nieuwe raad is geïnstalleerd. Ik wens de VVD in ieder geval beterschap toe en hoop dat deze vorm van politieke constipatie snel los laten en zich weer van de liberale kant kunnen laten zien al lijkt mij dat zeer ingewikkeld immers de echte liberaal gaat voor D66

Spotprenten: VVD
vrijdag, mei 29th, 2009 | Author:

Ook over de VVD is wel het een en het ander te vinden

Category: Algemeen |  Tags: , , , | 2 Comments
Spotprenten
dinsdag, mei 26th, 2009 | Author:

Op de Weblog van Yuri Ankone zag ik een aantal spotprenten van Geert Wilders, aangezien ik een enorm fan ben van de nonverbale methode van Spotprenten, leek het mij leuk om nog een aantal te posten, ook van andere politici, maar we trappen af met Geert!

Sherrif van Nottingham heeft toegeslagen
dinsdag, juli 01st, 2008 | Author:

Struikrover wouter

De “grote” leider van de PVDA heeft toegeslagen, zij willen meer dingen doen voor “zielige:  mensen (lees geld in zinloze projecten steken) en daarom moet u betalen.

Even een korte samenvatting van de maatregelen die iedereen, dus ook de “zielige” mensen in de portemonnee gaan voelen.

  • De kosten voor elektriciteit gaan fors omhoog € 10 tot € 12
  • Huren stijgen met 1,6 %
  • Tabaks accijnzen gaan fors omhoog, het schoolvoorbeeld van haagse hypocrisie, enerzijds verbieden om te roken maar ze aan de andere kant wel dankbaar uitmelken.
  • Invoering vliegtax
  • Verhoging van de Diesel en LPG accijns.
  • En onlangs nog de verpakkingstax.

Gelukkig kun je aan de vliegtax nog wel ontkomen, je pakt gewoon je autootje, maakt wat meer kilometers en rijd naar Düsseldorf, Munster of Brussel.

Ik vraag mij toch serieus af wie het nog geloofd dat al deze maatregelen zijn bedoeld om het milieu te ondersteunen. Dat argument is al lang niet meer geloofwaardig.

Maar Wouter zou Wouter niet zijn als hij nog niet wat maatregelen in het vat heeft zitten, ik denk hierbij aan de voorgenomen BTW verhoging. Indirecte belastingverhogingen is nu eenmaal een stokpaardje van de PVDA immers het “klootjesvolk” heeft op deze manier namelijk niet in de gaten in welke omvang ze worden bestolen.

Jammer genoeg heeft de kiezer last van alzheimer en rekent een regering alleen af op de laatste 6 maanden voor de verkiezingen, u kunt er dus op wachten dat deze hypocrieten een paar cadeautjes gaan teruggeven in de aanloop naar de volgende verkiezingen toe.

Verkiezingen!
dinsdag, november 21st, 2006 | Author:

De laatste dagen verliest het CDA weer terrein, blij toe! Als er een partij is die helemaal geen inhoudt heeft is dat het CDA wel. Het is onbegrijpelijk dat een religieuze partij in Nederland zo groot is, terwijl de partij eigenlijk in de hoek CU en GPV thuis zou moeten horen.

Maar waarschijnlijk heeft dat te maken dat er eigenlijk weinig midden partijen zijn, buiten D66. Bovendien is het vreemd dat datgene dat de kiezer D66 verwijt namelijk meewaaien met alle winden, het CDA groot heeft gemaakt. Buiten de 8 jaar paars heeft het CDA altijd geregeerd, en dat maakt hun ook een echte regenten partij, hoe dat in zijn werk gaat hebben we kunnen zien de afgelopen 4 jaar met Balk I,II en III. Geen overleg, het doordrukken van obscure maatregelen, en het inperken van burgelijke vrijheid middels angstzaaien over de economie, vergrijzing en terreurdreiging.

Zelfs in deze campagne gaat het angstzaaien verder, middels diverse aanvallen op de PVDA of een eventueel links kabinet, zelfs de periode Paars wordt door het CDA nog eens aangehaald, alsof het poldermodel zo slecht was, (beste economische periode van na WO II). Het CDA is als de dood voor nog eens 8 jaar oppositie, en juist de oppositie is de plek waar het CDA zou moeten zitten, daar kunnen ze namelijk de minste schade maken.

Morgen gaan we stemmen, 30 % weet niet eens waarop, juist voor die mensen heb ik een tip, kijk eens verder dan uw neus lang is, vraag u eens af in hoeverre u nog bereid bent uw privacy en burgelijke rechten op te offeren om zogenaamde terreurdreiging te voorkomen. Stel u ook de vraag in hoeverre u een overheid wilt die u voorschrijft hoe u uw leven moet inrichten, welke kleding u wel of niet mag dragen.

Als u al deze vragen eens kritisch hebt bekeken zult u waarschijnlijk ook tot de conclusie komen dat u eigenlijk ook een D66’er bent.

Discussieer mee op ons forum

Hé, Hé, daar zijn wij weer!
donderdag, november 16th, 2006 | Author:

De laatste keer dat er hier is gepost is al weer een paar maanden terug, maar 22 november is natuurlijk een mooie aanleiding om weer eens wat te plaatsen, zeker gezien de hoeveelheid bagger die inmiddels over ons uit is gestort, en de hoeveelheid stront die de heren en dames politici over elkaar uitstorten.

Gisteren was het lijsttrekkers debat, en het lijkt erop dat de speerpunten van de verkiezingen zich beperken tot “Terrorisme bestrijding”, “Hoe geweldig het huidige kabinet, de economie uit het slop haalde” en “de voedsel banken”. Voor de rest is het elkaar de vliegen afvangen en zoveel mogelijk zwart te maken.

Loat Goan zou Loat Goan niet zijn als ook wij een stemwijzer hebben, dat is geen geautomatiseerd systeem met 30 stellingen, die uit de context zijn gehaald maar geheel volgens het oude systeem van “zelf nadenken”.

Voordat je je stem uitbrengt dien je de volgende zaken in ogenschouw te nemen:

Wat hebben de partijen de afgelopen 4 jaar gepresteerd. In de verkiezingstijd beloven de politici gouden bergen maar het is algemeen bekend dat hier niet al te veel van terecht komt, onder het mom, we komen in de coalitie! Kijk dus hoe de regeringspartijen onpopulaire maatregelen erdoor hebben gedrukt. Bij het aantreden van BalkieI heeft het CDA en de VVD de economie de vernieling in geouwehoert, In het verkiezingsjaar moeten we ineens geloven dat onze economie enorm sterk is gegroeit en dat dat allemaal te danken is aan balkie I,II en III. Daarbij was Balkie een premier die over de gehele periode de regie volledig kwijt is geweest, wat geeft dat voor een garantie voor de toekomst.

Angst is het verkiezingsargument voor het CDA, maak de mensen bang voor hun oude dag, maak ze bang voor terroristen en maak ze bang voor hun baan, en je kostje is gekocht, wat voor een indirect effect dat heeft voor de samenleving is van ondergeschikt belang, het gaat immers om de macht en daarvoor moet alles wijken. Die gefingeerde angst is de reden achter de illegale oorlog in Irak, diezelfde angst is ook het argument om basale burgelijke vrijheden in te perken. Denk alleen maar aan de privacywetgeving en die angst dat een aanslag de gewone burger raakt is kleiner dan dat je getroffen wordt door de bliksem.

Angst is een slechte raadgever. Dus nog een tip voor de verkiezingen, pak geen partij die overal ellende ziet opdoemen, spoken achter elke boom ziet en daarmee de meest elementaire zaken uit het oog verliest. Bepaal je stem op basis van de resultaten uit het verleden.

Succes 22 november

De juiste manier van handelen
vrijdag, juni 30th, 2006 | Author:

Dit is de enige juiste stap die de D66 had kunnen doen, het had allemaal veel eerder gemoeten, ongeacht het “landsbelang”. Verdonk heeft eerder aantoonbaar de kamer verkeerd voorgelicht inzake de teruggestuurde kongolezen. Toen had het kabinet al moeten vallen, dat neem ik D66 kwalijk.

Sterker nog het afwijzen van de grondwetswijziging inzake de gekozen burgemeester, waar de VVD de hand in heeft gehad had reden genoeg moeten zijn geweest om eruit te stappen, aangezien dit gewoon een contractbreuk was van het regeerakkoord, dat Paasakkoord was een aanfluiting, en heeft de geloofwaardigheid van D66, schade toegebracht.

De rechte rug die donderdag en vrijdag is getoond heeft mijn vertrouwen in deze partij enigermate hersteld, zo hoort het, doen wat je zegt en niet blijven dreigen, daarvoor is de partij te klein..

Doordat de VVD één persoon, verdonk, belangrijker vond dan de coalitie in stand te houden, is het kabinet gevallen, D66 kón niet anders, zeker niet na de opstapeling van flaters, fouten en leugens van Verdonk. Een bijkomend voordeel, dat bedriegelijke uitdelen van kadootjes bij de begroting 2007 is hiermee ook in gevaar gekomen, dat kon wel eens negatief uitpakken voor de VVD en de regenteske CDA.

D66 doet er slim aan om de beginselen weer op te pakken, namelijk meer democratie voor het volk, en de komende jaren in de oppositie te gaan. De verkiezingen van dit jaar zullen wel niet al te veel opleveren, al krijg ik het idee dat een groot deel van dit land D66 dankbaar is voor het eruittrekken van de stekker, de verkiezingen van 2010 kan dan worden gescored, mits D66 trouw blijft aan haar beginselen.

Ik vind het een goede zet, en de manier waarop de heer Pechtold heeft geacteerd vind ik bewonderens waardig, het Team Pechtold en Van der Laan is een prachtige Tandem die de komende 4 jaar flink aan de poorten van het binnenhof kunnen rammelen.

Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Mee discussieren kun je hier

Watskebeurt, itskebeurt
donderdag, juni 29th, 2006 | Author:

Balkenende 2 is ter ziele en het wordt tijd voor nieuwe verkiezingen, hulde aan D66 en in mindere mate haar ministers. Een leugenachtig kabinet, het werkelijke gezicht van een onbetrouwbare overheid, is dood.

balkies greep tot absolute machtDat de huidige politieke partijen, de burger de grootste rotzooi door de strot duwen, door diezelfde burger bang te maken voor allerlei zaken, is nog daar aan toe. Op het moment dat onze democratische principes en burgelijke vrijheden in het gedrang komen is het zaak dat wij ons gaan verweren. Inmiddels is Nederland het land waar verhoudingsgewijs de meeste telefoontaps worden uitgezet, de controle van de Overheid is inmiddels enorm, en met methoden waar de Stasi jaloers op zou zijn geweest.

De afgelopen 7 jaar heeft onze almachtige regering heel voorzichtig de burgelijke vrijheid ingeperkt, dit is begonnen met het invoeren van de ID plicht, maar ook het feit dat de “veiligheids”diensten bewijzen mogen verzamelen voor een strafzaak zonder dat de advocaat van de verdachte de mogelijkheid heeft om deze “bewijzen” te toetsen. Om mensen te kunnen veroordelen is het niet eens meer nodig om daadwerkelijk een strafbaar feit te plegen, er aan denken volstaat al voor een veroordeling, wat voor verstrekkende gevolgen dit heeft voor de persoonlijke situatie van de burger is de meesten niet eens duidelijk.

Onlangs is er een nieuwe wet aangenomen waarbij de politie, zonder directe aanleiding, zelfstandig mag bepalen of zij bedrijven, sportcomplexen en vliegvelden binnenvallen, de politie mag dan zonder directe aanleiding iedereen foullieren die in deze complexen aanwezig is. Daarbij mag de overheid personen gedurende een periode van 14 dagen opsluiten zonder opgaaf van reden. Dit is een inbreuk op de meest elementaire rechten van de Nederlandse burger. De politiek hoor je niet, zelfs de SP die normaliter de grootste bek heeft, blijft angstvallig stil, misschien heeft dit te maken met de maoïstische oorsprong van deze partij en de hoop dat zij een regering kunnen gaan vormen na de volgende verkiezingen, waarbij zij natuurlijk ook baat hebben bij deze verregaande controle op de burger. Dit nieuws inzake de nieuwe wet heeft ondergetekende ook moeten halen uit buitenlandse nieuwsbronnen in plaats van de reguliere media of informatie van politieke partijen.

Ook het CDA en de VVD zijn nu bezig met “bestuurlijke vernieuwing”, en op een manier die precies past in het voorgaande, Het kabinet heeft onlangs bekend gemaakt om de positie van de minister-president te verstevigen. De partij die normaliter een punt maakt van meer democratie, D66, nota bene een lid van datzelfde kabinet, is hiermee accoord gegaan. Dan laat je je als partij je wel heel erg in de kaart kijken.

De Nederlandse burgers zijn een stelletje makke schapen die zicht met liefde naar de democratische slachtbank laten leiden, die beginnen pas te piepen als “Big Brother”, “Aktie-nieuws” en “Talpa” van het scherm verdwijnen. De Romeinen was dit verschijnsel al bekend, je kunt alles met de burger uitvreten zolang je ze maar voorziet van brood en spelen.

Discussier mee op ons forum over dit onderwerp.